ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО ЗОП

12.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Извозване на смет“, разделена на 13 обособени позицииобществена поръчка „Събиране на оферти“ по чл. 20, ал.3 от ЗОП Срокът за получаване на оферти за всички обособени позиции се удължава до 16,30 ч. на 17.07.2020 г.
ДоговориГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg

Обява

Документация за участие


Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Протокол

Договор №1

Договор №2

Договор №3

Договор за в.ф. 36510


11.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
"Ремонт на сграда № 18 – част от център за специализирана подготовка на летателен състав във военно формирование 42130 – Боровец“Чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП Не се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на
10.07.2020 г
Събиране на оферти Не се предвиждаСтефан Бозов
Сл.тел.:02/9224 215
Моб.тел.:
0889 434 594
Приложение 1

Протокол № 1

Протокол № 2

Протокол №3

Протокол №4

Доклад

Решение за определяне изпълнител на ОП

Информация при производство по обжалване

Договор


Допълнително споразумение


10.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Придобиване на лицензи и обучение за работа със софтуерен продукт“ARGIS for Desktop Advanced” обществена поръчка „Събиране на оферти“ по чл. 20, ал.3 от ЗОПУдължаване на срока за получаване на оферти до 16:30 ч. на 07.07.2020 г.Избран изпълнителГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
Обява

Документация за участие

Информация за удължаване на срока

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР


08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Изработка и доставка на облекло за летателния състав на Военновъздушните сили“, разделена на 5 (пет) обособени позицииобществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП-Прекратена процедура-Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
Решение за откриване на процедура

Обявление за процедура

Документация

Решение за одобряване на обявление за изменение


Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за прекратяване на процедурата

Обявление за възложена поръчка


08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Изработка и доставка на облекло за провеждане на операции в тежки климатични условия“, разделена на 4 (четири) обособени позиции обществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОППРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРАГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
Решение за откриване на процедура

Обявление за процедура

Документация за участие

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за одобряване на обявление за изменение

Решение за прекратяване на процедура

Обявление за възложена поръчка


04.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
„Доставка на леководолазно оборудване и екипировка”Обществена поръчка по чл.20, aл.3, т.2 от ЗОП
ПриключенаНе се предвиждаг-н Александър Ячовски
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0898743288
Обява за ОП по чл.20,ал.3, т.2 от ЗОП

Документация за ОП с приложения

Протокол

Съобщение


03.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДокументация
Ремонт на покрива на сграда № 150 „Голям хангар еПОВР” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от ЗОП Не се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на
26.06.2020 г
Събиране на оферти Не се предвиждаСтефан Бозов
Сл.тел.:02/9224 215
Моб.тел.:
0889 434 594
Документация

Разяснение по условията

Съобщени

ПРОТОКОЛ

07.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
Сервизно обслужване на автобуси, рамково споразумениеОбществена поръчка по чл.18, aл.1, т.12 от ЗОПИзбор на изпълнителне се предвиждаЦветомир Цветанов
сл.тел :02/92 24 213
моб.тел: 0882 894 464 e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Документация

Решение

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

Договор

Рамково споразумение
Договор №2

Приложение № 1

Приложение № 2

Договор с рег № 400-5798/27.07.2023г.


04.12.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на природен газ до 31.12.2023 г. за нуждите на обекти от състава на Военновъздушните сили, находящи в гр. Божурищеобществена поръчка „Пряко договаряне“ по чл. 18, ал.1, т.13 от ЗОПГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg

РЕШЕНИЕ


21.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Превоз на личен състав до месторабота и обратно'' с 2 обособени позиции.Обществена поръчка ,,Публично състезание'' по чл. 18, aл.1, т.18 от ЗОПДо 16:30 часа
на
11.12.2019 г.
Избор на изпълнителГалина Жекова
сл.тел:02/92 24 212
е-мейл: g.zhekova@armf.bg
Решение за откриване на процедура


Обявление за процедурата

Документация за участие

ПРОТОКОЛ 1

СЪОБЩЕНИЕ


ДОКЛАД


РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ №1

СЪОБЩЕНИЕ №2

Договор 1

Договор 2


19.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на строителни материали.Обществена поръчка по чл. 20, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.11.2019 г.
Избор на изпълнителне се предвиждаг-н Цветомир Цветанов
сл.тел:02/92 24 213
моб.тел:0882 894 464
Обява за събиране на оферти

Документация за участие

ПРОТОКОЛ

Приложение 1

12.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell-206 B3“.Обществена поръчка по чл. 18, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.11.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОКЛАД

Решение

ДОГОВОР


08.11.2019
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на офертите

Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на хардуер за система Command and Reporting Center (CRC) System Interface (CSI)”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПУдължаване на срок за приемане на оферти до 16:30 ч. на 27.11.2019 г.Събиране
на оферти
Не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ОБЯВА за събиране на оферти

Обявление за поръчка

Документация за участие