ФУНКЦИИ
ВВС изпълняват следните основни функции:


– сдържащи – ВВС поддържат боен потенциал и бойна готовност, адекватни на рисковете и заплахите от военен характер;

– отбранителни – ВВС подготвят и поддържат всички елементи на бойния си потенциал, увеличават адекватно и въвеждат при необходимост силите и групировките си за отразяване на агресията;

– за поддържане на мира – активно участват в разрешаване на кризи от различен характер, предотвратяване или прекратяване на военни конфликти и в операции по поддържане на мира;

– хуманитарни и спасителни – участие в разрешаване на кризи от невоенен характер и оказване помощ на населението;

– интеграционни – сътрудничество и участие на ВВС в инициативи за укрепване на доверието, контролни дейности, многонационални учения и програми за оперативна съвместимост;

– социални – участие в защита на населението, националната инфраструктура при природни бедствия, промишлени аварии и в решаването на стоящи пред държавата стопански, научни и изследователски задачи.
В съответствие с предназначението им главната мисия на ВВС е да гарантират въздушния суверенитет и сигурността на страната и съвместно с останалите видове въоръжени сили да защитават териториалната й цялост. Тази мисия ВВС осъществяват в системата за колективна сигурност и отбрана, като изграждат способности за изпълнение на задачите на въоръжените сили по:Мисия “Отбрана” (по член 5 от Вашингтонския договор), включва:
– отбрана на страната в системата на колективна отбрана;

– участие на военновъздушен компонент в колективни отбранителни действия извън територията на страната;

– наблюдение, контрол и защита на въздушното пространство в рамките на Интегрираната система за ПВО на НАТО, в това число и водене на “Air Policing”.


Мисия „Подкрепа на международния мир и сигурност” (извън член 5 на Вашингтонския договор), включва:

– участие (с експедиционни сили) в международни операции в отговор на кризи извън територията на страната;

– участие в международни операции за гарантиране на мира и сигурността;

– участие в международното военно сътрудничество и в многонационални или двустранни формирования;

– участие в контрола над въоръженията и неразпространението на оръжия за масово поразяване и в международни хуманитарни операции;


Мисия „Принос към националната сигурност в мирно време”, включва:

– противовъздушната отбрана на критичната инфраструктура на страната;

– участие в борбата с тероризма, организираната престъпност и трафика на хора, оръжие и наркотици;

– участие в операции по търсене и спасяване;

– поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи;

– оказване помощ на държавната и местната власт по преодоляване на последствията от бедствия, аварии и катастрофи;

– авиомедицинска евакуация;

– принос към дейността на други държавни органи и инстанции;

– подготовка на инфраструктурата за реагиране при кризи и поддръжка на военновъздушен контингент като страна-домакин;

– участие в опазване на околната среда.