ПРОЕКТИ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЯ


Поддържането и развитието на необходимите способности изискват модернизация на ВВС в съответствие с новостите във военното дело и развитието на технологиите, което предопределя постигане на целите и успеха в операциите. Тя е критично важен елемент в процеса на трансформацията на ВВС и е определяща при извършване на организационните промени и определянето на личния състав и основните типове въоръжение и техника.

Условията и параметрите на модернизацията на ВВС са определени в Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България, приет с ПМС №333/29.12.2010 г.

Приоритетните проекти за модернизация на ВВС са:

Придобиване на нов модел основен боен самолет и осигуряване на интегрирана логистична поддръжка.

Този проект е от изключителна важност за изграждане на качествено нови оперативни способности на ВВС за осигуряване на въздушния суверенитет на Република България в Интегрираната система на ПВО на НАТО, изпълнение на мисии “въздух-земя” и преодоляване на критичната технологична изостаналост и изпълнение на поетите ангажименти към НАТО. Той предвижда придобиването на нов модел основен боен самолет със съответното въоръжение и със спомагателно имущество, техника, оборудване и обучение на летателен и инженерно-техническия състав по стандартите на НАТО.

Поддържане и развитие на системата за командване и управление на ВВС.

В изпълнение на поетите ангажименти за модернизация се предвижда придобиване на автоматизирани системи за командване и управление на ВВС, които ще осигурят съвместимост с Интегрираната система за ПВО на НАТО.

Придобиване и поддържане летателната годност на нови безпилотни летателни апарати.

Чрез придобиването на безпилотни летателни апарати се планира ВВС да изградят нови способности за водене на въздушно разузнаване и осигуряване на разузнавателна информация в близко до реалното време в интерес на другите видове въоръжени сили, министерства, ведомства и вземащи решения органи.

Придобиване на нови трикоординатни радари за наблюдение на въздушното пространство.

В настоящият момент във ВВС се осъществява модернизация на системите за наблюдение, опознаване и управление на активните средства за ПВО. Необходимо е и придобиването на нови трикоординатни цифрови радари за по-нататъшно развитие на системата за командване и управление на ВВС и пълно интегриране в общата система за ПВО на НАТО.

Модернизация на военните летища и авиационната техника в съответствие с изискванията на НАТО и ИКАО.

Целта на проекта е осигуряване работата на комуникационните, информационни и навигационни системи на летищата в параметри и с характеристики, предвидени от стандартите и изискванията на НАТО и ИКАО.

Придобиване на съвременни системи за подготовка на личния състав.

Чрез придобиването на съвременни системи за подготовка се планира ВВС да изградят способности за интензифициране на учебния процес, повишаване на квалификацията на състава от ВВС и участие в целия спектър от мисии и задачи, чрез съвместно използване на реални, виртуални и конструктивни симулации.

Възстановяване и модернизация на вертолети Ми-24.

Основната цел на проекта е изпълнение на целият спектър от мисии и задачи за бойна поддръжка и бойно осигуряване, наблюдение и защита на въздушното пространство и териториалното море и защита на населението и критичната инфраструктура на страната – задачи изпълнявани в интерес на всички видове въоръжени сили.

Планираната трансформация на ВВС в съответствие с Плана за развитие на Въоръжените сили на Република България, приет с ПМС №333/29.12.2010 г., осигурява посрещането на предизвикателствата на бъдещето, насочена е приоритетно към гарантирането на суверенитета и независимостта на страната и защитата на нейната териториална цялост, изпълнението на ангажиментите към съюзниците от НАТО и достоен принос към колективната система за сигурност на Алианса.