ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ В.Ф. 22800 – СОФИЯ, ПОДАЛИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЧЛ. 35 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТО ИМУЩЕСТВО ЗА 2022 г.