ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕВВС са основен вид въоръжени сили, предназначени за участие в съвместни и самостоятелни операции, както в национален, така и в многонационален формат.

ВВС гарантират въздушния суверенитет на Република България, като осъществяват наблюдение, охрана и отбрана на нейното въздушно пространство, изпълняват задачи по защита на критична инфраструктура и стратегически обекти на територията на страната. Това се осъществява в колективната система за сигурност и отбрана, като се поддържат способности за участие в изпълнението на мисиите и задачите на въоръжените сили. ВВС поддържат постоянна готовност, водят подготовка, осъществяват контрол за спазване режима на въздухоплаването и осигуряват неприкосновеността на въздушното пространство на страната в интегрираната система за противовъздушна отбрана на НАТО.

ВВС изпълняват задачи по оказване помощ на държавната и местната власт по подготовка, поддръжка и защита на населението, националното стопанство и територията на страната за реагиране при кризи и преодоляване на последствията от тях, помощ на други министерства и ведомства за гасене на пожари, наблюдение от въздуха, въздушен транспорт на личен състав и товари.

ВВС поддържат способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни операции.

В мирно време те са в състояние на постоянна готовност, водят подготовка за провеждане на бойни операции и участие в операции в отговор на кризи от невоенен характер, осъществяват контрол за спазване на режима на въздухоплаването и осигуряват неприкосновеност на въздушното пространство на страната. При криза от невоенен характер имат готовност да участват с контингенти в състава на силите за предотвратяване, овладяване и ликвидиране на кризата. При военен конфликт, в състава на национални или многонационални съвместни оперативни сили изпълняват задачи по защита на териториалната цялост и независимост на страната, а с декларираните формирования – задачи и извън националната ни територия