ФУНКЦИОНАЛНА СТРУКТУРАВ съответствие с мисиите, задачите и поетите ангажименти за предоставяне на сили за целите на колективната отбрана и структурата на силите на НАТО, ВВС във функционално отношение ще изграждат Сили за развръщане и Сили за отбрана.

Силите за развръщане (Deployable Forces) са формирования от ВВС с висока мобилност, с висока и по-ниска степен на готовност, способни за изпълнение на мисии на НАТО на територията на Алианса или извън нея по смисъла на член 5 от Вашингтонския договор, както и операции не по член 5 от Вашингтонския договор в отговор на кризи.
Силите за отбрана (In-Place Forces) са формирования от ВВС с ограничена мобилност, с висока и по-ниска степен на готовност, способни за провеждане на операции по защита на териториалната цялост на страната или съседните държави в системата на колективната сигурност и отбрана, по защита на въздушния и морския суверенитет на страната с интегрирани системи в общата система на НАТО, осигуряващи принос към националната сигурност в мирно време и противодействие на потенциални асиметрични заплахи.