29 март 2021 г.
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИ СБОР НА ГЛАВНИЯ СЕРЖАНТ НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

        На 25 март 2021 г. в Командването на ВВС бе дадено началото на учебно-методическия сбор (УМС) на главния сержант.
Съгласно указанията на командира на ВВС генерал-майор Димитър Петров, сборът се проведе в два последователни дни, като за главните сержанти, служещи в гарнизон София, беше присъствен, а останалите представители се включиха чрез видеоконферентен способ.
УМС беше открит от началника на Щаба на Военновъздушните сили полковник Евгени Генчев, който в обръщението си подчерта значението на главните сержанти за развитието на българските ВВС и тяхната роля като незаменими помощници на командирите в грижата за сержантите и войниците.
След това главният сержант на ВВС старшина Румен Петров изслуша докладите на главните сержанти на формирования относно изпълнението на задълженията им по Устава за войсковата служба (УВС) да познават социалните интереси и потребности на подчинените си сержанти войници и да работят за тяхното решаване. С-на Генади Миков – гл. серж. на формирование от състава на База за командване, управление и наблюдение (БКУН), сподели, че понякога възникват финансови затруднения и се стреми да предпазва „закъсалите“ от рисковани финансови действия. С-на Пламен Николов – гл. серж. от 1-ва Зенитно-ракетна база, привлече вниманието към ролята на главните сержанти за стриктното изпълнение на наредбите и заповедите относно превенцията на зависимости от алкохол и наркотични вещества. Главният сержант на БКУН с-на Биляна Александрова добави, че освен възможността да възникне зависимост към жени, трябва да се отчита и вероятността от зависимост към мъже, за да има равнопоставеност и да няма дискриминация. Беше обобщено, че трябва да се предпазват хората от предпоставки за развитие на каквито и да е зависимости, защото те водят до рискови поведения, несъвместими с воинския начин на живот.

        В последваща дискусия бяха обсъдени множество въпроси относно мотивацията на сержантите и войниците, включително необходимостта от актуализиране на Класификатора на длъжностите, както и осъвременяване на модела за кариерно развитие на войниците и сержантите. С-на Петров акцентира на задължението на главните сержанти, свързано с изготвянето на предложения за длъжностно развитие на подчинените си. Наблегна се на факта, че новият алгоритъм за изчисляване на месечното възнаграждение и съответно Класификаторът отразяват намеренията на политическото ръководство, да се създаде механизъм за заплащане, съобразен с обема на положен труд. Целта е оптимално да се решат проблемите с огромния некомплект в Българската армия, поставяйки длъжности, към които няма засилен интерес на по-високо ниво в йерархията. Беше подчертан особено високият интерес на гражданите към военната професия, както и фактът, че за някои войнишки позиции постъпват по десет и повече кандидатури. От друга страна информационната кампания на МО „Бъди войник“ се оказа полезен източник на информация за много хора, които с месеци се подготвят за конкурсите и идват в Армията.
        Специалистът по психологическото осигуряване във ВВС старши лейтенант Жулиета Танева изнесе лекции на тема „Работа с трудните хора“ и „Лидерски стилове“. Възникнаха въпроси относно лидерската подготовка на главните сержанти във връзка със задълженията им по Устава на въоръжените сили (УВС) да изучават и познават личностните особености, професионалните качества и възможности на подчинените си сержанти и войници и да изготвят предложения за длъжностното им развитие.
        Гост на сбора беше и главният сержант на БA старшина Калин Крумов, който запозна колегите си с развитието на инициативите за двустранно сътрудничество между Българската армия и Националната гвардия на щата Тенеси, САЩ. Представен беше проектът за изграждане на партньорски двойки на ниво тактически формирования от двете страни. В последвалите дискусии беше направена съпоставка, където бяха очертани основните разлики между българските и американските главни сержанти на различните нива, като бяха посочени най-добрите примери от тях.

        Сборът беше първата видеоконференция за много от главните сержанти. Телекомуникационната платформа работеше надеждно благодарение на м-р Славена Чолакова и старши сержант Илиана Петрова от Отдел „КИНС“ в КВВС, които подпомагаха участниците в усвояването на киберпространството. Така поставеното начало ще бъде продължено, като се интегрира дистанционно участие в предстоящите сборове на главните сержанти на формированията, пряко подчинени на Командването на ВВС.