15 януари 2021г.

ВОЕННОВЪЗДУШНА УЧЕБНА БАЗА ОТЧЕТЕ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ 2020 ГОДИНА        Вчера,14.01.2021 год., във Военновъздушна учебна база – Долна Митрополия се проведе Анализ на дейността на формированието през изминалата 2020 година, на който присъства командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Димитър Петров.
        „В началото на всяка година настъпва времето за равносметка от извършената дейност в базата, отчитане на силните и слабите страни и трасиране на нови пътища за надграждане на развитите способности. Отправяйки задълбочен, аналитичен поглед назад към изминалата 2020 година, мога да заявя съвсем отговорно, че въпреки наличието на голяма доза непредсказуемост, породена от пандемията в следствие на COVID-19, за личния състав на базата годината беше ползотворна, изключително натоварена и динамична. Вложените безрезервни усилия от личния състав при изпълнение на поставените задачи, създадената добра организация, търсенето на рационални и гъвкави решения от страна на командването, в съчетание с оказаната помощ от старшето командване, способстваха за достигане на високи резултати и качествена подготовка през изминалата година” – с тези думи командирът на Военновъздушната учебна база полковник Петър Банков започна своя доклад.
        Подготовката на летателния командно-инструкторски състав по условия и видове подготовки беше целенасочена и последователна. За изпълнение на поставените задачи и осигуряване на приемственост в летателната дейност между поколенията летателен състав, през отчетния период усилията на командването на ВВУБ, съгласно указанията на Командването на ВВС, бяха насочени към възстановяване, поддържане и придобиване на подготовки и способности, които в бъдеще биха осигурили по-висока ефективност в обучението, разширяване на спектъра от подготовки, придобивани от младия летателен състав, снижаване нивото на риска и поддържане на високо ниво на безопасност на полетите.

        Въпреки ресурсните ограничения и усложнената епидемиологична обстановка в страната, своевременната оценка и взетите мерки, както и методически правилното планиране на летателната дейност във формированието, спомогна за провеждането й с правилния ритъм. Личният състав на формированието беше натоварен в значителна степен, особено през летните месеци, когато се провеждаха двусменни полети, но проявяваше стремеж за максимално изпълнение на план-графика и осигуряваше летателната подготовка на пилоти от други военни формирования.
        Курсантите от ВВВУ „Г. Бенковски” изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и достигнаха заповяданото ниво на подготовка. Стажът на първокурсниците премина с паралелно използване на новия тренажор за полетни и навигационни процедури за самолет PC-9М.
        Доказателство за постигнатите резултати от дейността на базата е успешно завършилото обучение по летателни програми на пилоти от формированията на ВВС. Проведена бе подготовка на летателен състав, определен за обучение на бъдещия многоцелеви изтребител в САЩ. Четирима пилоти от състава на авиобаза Безмер, завършиха в пълен обем курса за приучване и първоначално обучение на самолет Л-39, с цел по-нататъшно преминаване на модернизирания Су-25.
        От планирания за 2020 г. нальот до края на отчетния период са изпълнени 103,99 %.
        Друго значимо направление от дейността на ВВУБ е работата на „Центъра за подготовка и обучение“, в който се провежда обучение на военнослужещи от формированията на ВВС за придобиване и повишаване на квалификацията. Курсовете се проведоха при спазване на мерките и ограниченията, което безспорно даде отражение върху планировката. Наложи някои от курсовете да бъдат препланирани, а други отменени.

        Въпреки ресурсните ограничения и усложнената епидемиологична обстановка в страната, своевременната оценка и взетите мерки, както и методически правилното планиране на летателната дейност във формированието, спомогна за провеждането й с правилния ритъм. Личният състав на формированието беше натоварен в значителна степен, особено през летните месеци, когато се провеждаха двусменни полети, но проявяваше стремеж за максимално изпълнение на план-графика и осигуряваше летателната подготовка на пилоти от други военни формирования.
        Курсантите от ВВВУ „Г. Бенковски” изпълниха в пълен обем планираната им летателна подготовка на самолет РС-9М и достигнаха заповяданото ниво на подготовка. Стажът на първокурсниците премина с паралелно използване на новия тренажор за полетни и навигационни процедури за самолет PC-9М.
        Доказателство за постигнатите резултати от дейността на базата е успешно завършилото обучение по летателни програми на пилоти от формированията на ВВС. Проведена бе подготовка на летателен състав, определен за обучение на бъдещия многоцелеви изтребител в САЩ. Четирима пилоти от състава на авиобаза Безмер, завършиха в пълен обем курса за приучване и първоначално обучение на самолет Л-39, с цел по-нататъшно преминаване на модернизирания Су-25.
От планирания за 2020 г. нальот до края на отчетния период са изпълнени 103,99 %.
        Друго значимо направление от дейността на ВВУБ е работата на „Центъра за подготовка и обучение“, в който се провежда обучение на военнослужещи от формированията на ВВС за придобиване и повишаване на квалификацията. Курсовете се проведоха при спазване на мерките и ограниченията, което безспорно даде отражение върху планировката. Наложи някои от курсовете да бъдат препланирани, а други отменени.

        Предизвикателство пред Център „Автомобилна подготовка“ бе цялостната организация на курса и провеждането на част от изпита в електронна среда, според изискванията на Държавна агенция „Автомобилна администрация”. Обучаемите успешно положиха изпита пред РД „Автомобилна администрация”, което е показателно за качеството на организация и обучение в този курс.
        В изпълнение на планиращите документи, през октомври в базата на сектор „ПВО” бяха проведени практически занятия на курсанти от факултет „Артилерия, ПВО и КИС” на НВУ „В. Левски”. Останалите практически занятия не бяха проведени поради наложените ограничения в условията извънредната обстановка.
        В пълен обем бяха проведени занятия и държавни изпити с кадетите редовна форма на обучение от Професионален сержантски колеж към ВВВУ „Г. Бенковски”.
        Военновъздушната учебна база е пряко свързана с изпълнението на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време”. Три пъти бе активирано Формированието за разузнаване и унищожаване на невзривени боеприпаси за оказване помощ на държавната и местна власт.
        След завършване на Анализа с грамоти бяха наградени военнослужещи и цивилни служители, отличили се през годината с проявена активност, усърдие и доказани професионални качества по осигуряването и провеждането на летателна и учебна дейност.
В заключение Командирът на Военновъздушните сили генерал–майор Димитър Петров даде положителна оценка за дейността на Военновъздушната учебна база през 2020 год. Той изказа благодарност към командването и личния състав за положените усилия, професионализъм и отговорност при изпълнението на поставените от Командването на Военновъздушните сили задачи.