28 март 2019 г.

Командирски сбор в 24 авиобаза – Крумово
        На 26 и 27 март 2019 г. се проведе командирският сбор на командира на 24-та авиационна база бригаден генерал Димитър Иванов на тема „Основни предизвикателства пред 24-та авиационна база и насоки за тяхното преодоляване”.
        Брифинги изнесоха командирите на военни формирования 32040 и 24900 и офицери по направления съгласно програмата на сбора. На проведената дискусия бяха широко обсъждани въпроси по окомплектоването със специалисти по всички направления и ресурсните ограничения свързани с поддържането и експлоатацията на техниката и въоръжението, които имат пряко отношение към придобиването и поддържането на декларираните способности в отговор на динамичните предизвикателства пред тях като елемент от националната сигурност на страната.


        Всеобщо бе мнението, че способностите се поддържат на критичния минимум при ресурсни ограничения и използване на предела на експлоатационните възможности на наличните изправни въоръжение и техника, само благодарение на отговорността и високия професионализъм на личния състав.