21 януари 2019 г.

А Н А Л И З
НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА
ВЪВ ВВС ПРЕЗ 2018 ГОДИНА
        Днес се проведе Анализ на подготовката, войсковия ред и дисциплината във Военновъздушните сили през 2018 г. В работата му взеха участие началникът на отбраната генерал Андрей Боцев, командващият на Съвместното командване на силите генерал-лейтенант Любчо Тодоров, съветникът по военната сигурност на президента бригаден генерал Васил Лазаров, заместникът на главния инспектор на Министерството на отбраната полковник Илиян Киров, началници на отдели и сектори в Командване и щаба на ВВС и командванията на подчинените военни формирования.
        В експозето си командира на ВВС, генерал-майор Цанко Стойков направи подробен анализ на работата на Командването, щаба и подчинените формирования през 2018 година:
        Предизвикателствата, пред които се изправиха ВВС, изискваха от нас ежедневно търсене на решения за съхраняване и повишаване готовността и боеспособността на войските.
        Акцентът на усилията ни беше поставен върху подготовката за изграждане на необходимите способности за планиране и участие в самостоятелни и съвместни операции, посредством търсенето на ефективни решения за осигуряване на изправна техника и усвояване на ресурсите.
        Паралелно с този процес българските ВВС участваха активно при изпълнение на третата мисия на Въоръжените сили „Принос към националната сигурност в мирно време“. ВВС гарантираха въздушния суверенитет на страната, осигурявайки непрекъсната и ефективна защита на българското въздушно пространство.
        Продължи работата по приоритетните инвестиционни проекти, залегнали в Инвестиционния план-програма на МО до 2020 г.
        През 2018 г. бяха допуснати авиационни инциденти и загубихме човешки животи. Това наложи задълбочено изследване на причините и предприемане на действия за справяне с последствията.

        Кои бяха предизвикателствата пред ВВС?

        – личният състав е един от най-важните ресурси на ВВС. В този смисъл задържането и мотивацията на подготвения състав и младите специалисти са основен фактор за успешното изпълнение на задачите.
        – реализирането на проектите за модернизация, с акцент върху придобиването на нов боен самолет, са фундаментални за успешното развитие на способностите на ВВС и постигането на оперативна съвместимост със съюзниците от Алианса.
        – за осигуряване на приемственост и достигане ниво на подготовка от младите специалисти във войските, за носене на бойно дежурство и участие в национални и международни учения и тренировки, съсредоточихме максималното възможно количество ресурси.
        – паралелно с това на всички нива бяха предприети решителни действия за минимизиране въздействието на основните рискови фактори свързани с безопасността на полетите и способстващи за допускането на инциденти.

        Основни изводи от дейността на ВВС през 2018г.

        1. Основните задачи, произтичащи от Плана за дейността на ВВС през 2018 г., са изпълнени успешно. Войските от ВВС се поддържат в състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите на ВВС.
        2. През 2018 г. се поддържаха достигнатите оперативни способности на декларираните формирования за НАТО и ЕС. Командването и личният състав от войските полагат необходимите усилия за изпълнение на поетите от Република България ангажименти.
        3. Воденето на целенасочена бойна подготовка във ВВС и участието в учения и тренировки с реални действия допринесоха за поддържането на състояние, осигуряващо изпълнение на мисиите и задачите.

         Основни направления за работа през 2019 г.

        В съответствие с мисията на ВВС, целите и изисквания към подготовката на войските и за изпълнение на основните задачи от Плана за дейността на ВВС през 2019г., усилията на Командването и личния състав, приоритетно ще бъдат съсредоточени в следните направления:
        – съхраняване, поддържане и повишаване на нивото на летателната подготовка за изпълнение на основните задачи по профила за родовете авиация;
        – провеждане на курсове за приучване на млад летателен състав;
        – осигуряване на изправна и боеготова техника;
        – участие в национални и международни учения, с акцент “Шабла 2019”;
        – активни действия във формированията от ВВС за осигуряване високо ниво на безопасност на полетите!

        За проявени професионализъм, усърдие, инициативност и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните задължения през учебната 2018 г. командирът на Военновъздушните сили награди военнослужещи от Командването и подчинените военни формирования.