11 януари 2019 г.ДНЕС СЕ ПРОВЕДОХА АНАЛИЗИ НА ПОДГОТОВКАТА
И ВОЙСКОВИЯ РЕД В АВИОБАЗИТЕ ГРАФ ИГНАТИЕВО И КРУМОВО

        Днес се проведоха анализите на подготовката и войсковия ред през 2018 г. в авиобазите Граф Игнатиево и Крумово. И в двата анализа участва командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков.
        „Ще запомним 2018 г. с изключително високата динамика и критично натоварване на личния състав. Година, в която ние за пореден път доказахме своята решимост и възможности за осъществяване активен контрол и охрана на българското въздушно пространство, да изпълняваме презгранични операции, да участваме успешно в национални и международни учения“, бяха встъпителните думи на командира на авиобаза Граф Игнатиево бригаден генерал Димитър Петров пред офицерите, главните сержанти и офицерски кандидати от авиобазата.

        Първоизточникът на всички трудности и предизвикателства, пред които личният състав от базата бе изправен през 2018 г., командирът нарече „ограничено ресурсно осигуряване“ и поясни, че това включва неритмичната доставка на консумативи, горива, масла, специални течности и недостигът на резервни части, от които следват силно ограничените възможности за провеждане на ритмична и пълноценна летателна дейност. „Резултатът бе логичен – малък нальот, с който е трудно постижимо да се подготвят млади летци на МиГ-29 и свръхнатоварване на летците, носещи бойно дежурство“. Успешното изпълнение на задачите се постигна чрез приоритизиране и гъвкавост в планирането на подготовката, удължаване на ресурса на авиационната техника и най-вече чрез пълната мобилизация на знанията, уменията, опита и усърдието на личния състав от всички направления и категории за тяхното преодоляване, допълни командирът.

        За първи път от последните няколко години бе спряна тенденцията за намаляване на нальота на летателния състав, като в изпълнението на летателните задачи по бойно използване са участвали максимален брой млади летци. Положителен е и фактът, че въпреки ограничаващите фактори, има и ръст в повишаването на класната квалификация на летателен състав.
        Изминалата година беше белязана и с домакинството на базата на две събития на високо ниво – Военния комитет на ЕС през м. април и Комитета по политика и сигурност на ЕС през м. юни наблюдаваха демонстрация на способности на Военновъздушните сили. Тази задача Авиобаза Граф Игнатиево изпълни на високо организационно ниво.
        През годината, инженерно-техническият състав положи всички усилия за осигуряване изпълнението на план-графика за летателна подготовка и бойното дежурство с изправна авиационната техника. „Дейността в това направление се характеризираше с мотивация и професионализъм в действията във всички инженерно-технически формирования“, категоричен бе командирът.
        В направление на комуникационното и информационно осигуряване имаше положителна промяна, свързана с придобиването на нова навигационна техника. В сферата на развитие на логистично осигуряване, авиобаза Граф Игнатиево придоби през тази година нова самолетообслужваща и летищна техника за нуждите на Военновъздушните сили по програмата за чуждестранно финансиране от правителството на САЩ.

        „Ръст в подготовката на висока лична цена – работа в извънслужебно време по авиационната техника, бойни дежурства, нисък нальот при несъпоставимо сериозни задачи и изисквания, липса на време за отпуски и компенсации!“, бе категоричен командирът на Военновъздушните сили. Той каза, че трябва да се търсят нови стимули за задържане и мотивиране на състава, както и промяна в условията за водене на летателна подготовка, за да се осигури приемственост в обучението на летателен състав. Генерал-майор Цанко Стойков обясни, че решението му курсът за интензивна летателна подготовка през тази година да се води изцяло в авиобаза Граф Игнатиево е продиктувано от желанието му да облекчи натоварването на инструкторския и обучаем летателен състав, което обаче ще изисква повече усилия за поддържане и обслужване на техниката от инженерно-техническия състав. „Ценя и приветствам амбициите на всеки млад летец за професионално развитие и изграждане чрез приучването му на боен самолет, но практически това е трудно постижимо при настоящите условия.         Командването на ВВС и на базата не спира да полага усилия за разширяване на кръга от подготвени летци за включване в курсове за приучване на МиГ-29 и Су-25“. Командирът на Военновъздушните сили обърна и сериозно внимание и на езиковата подготовка на състава във връзка с проектът за превъоръжаване и последващите нужди от обучение и усвояване на новата материална част от състава от базата. Той благодари на командването и личния състав за приноса им в ефективното изпълнението на всички основни и допълнителни задачи през изминалата година.

        Командирът на авиобаза Крумово, бригаден генерал Димитър Иванов подчерта, че през 2018 г. приоритет в летателната подготовката на 24-та авиационна база бе поддържане и изграждане на способности за провеждане на операции от въздуха за поддържане и осигуряване действията на въоръжените сили, други ведомства и организации с акцентиране върху подготовката за стоварване на диверсионно разузнавателни групи, търсене и спасяване, транспортиране на външен товар за активно и ефективно участие в коалиционни и национални операции по управление на кризи.

        За съжаление 2018 г. бе изпълнена с поредица от инциденти, които изправиха авиобазата пред много предизвикателства. Цялостната дейност бе провеждана в условия на дефицит от финансови и материални средства.
        Интензивността на летателната дейност бе силно намалена, като следствие на катастрофата и двата инцидента, допуснати с вертолети във военно формирование 32040 и неизправната авиационна техника във военно формирование 24900.
        Въпреки това през 2018 г. екипажи и формирования от авиобазата изпълниха следните по-важни задачи:
        • Девет задачи за транспортиране на официални лица;
        • Шест специални полети за транспортиране на донори и медицински екипи.
        • Обезопасяване на невзривени бойни припаси и въоръжение, открити в района на с. Марица, община Самоков;
        • Участие в извличане, почистване и първично консервиране на части и боеприпаси от самолет Месершмит Bf-109;
        • Разузнаване и извличане на 5 броя авиационни бомби, открити в с. Живково, община Ихтиман;
        • Оказване на съдействие при разузнаване, извличане и унищожаване на полигон Сливница на авиационна бомба, открита при изкопни работи в близост до Военна академия „Г.С.Раковски”.
През 2018 година, екипажи от състава на 24 авиационна база взеха участие в следните международни учения и тренировки:
        • Съвместна българо-американска подготовка ,,BSRF 18.1 – Ново Село”;
        • българо-македонска тренировка на силите за специални операции;
        • международна летателна тренировка на С-27J „Balkan Spartan“;
        • съвместна българо – американска подготовка „Тракийско лято – 2018”;
        • летателно учение ,,Европейски курс за усавършенствуване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиациа „ЕТАР – С 18 – 2”;
        • съвместни българо-гръцки полети „Green Bridge 2018”;
        • многонационално учение на Силите за специални операции B-9 CJSE „Thracian Sword 18”
        По време на участието в съвместните тренировки екипажите придобиха опит по планиране и провеждане на операции в многонационална среда, което от своя страна повиши оперативната съвместимост на авиационните формирования с партньорите от НАТО.
        Бригаден генерал Димитър Иванов определи и основните задачи, за решаването на които трябва да бъде насочена командно-организаторската дейност и усилията на целия личен състав през 2019 г.

        Командирът на ВВС – генерал-майор Цанко Стойков благодари на командването на авиобазата за обективната оценка на дейността през изминалата година и отчитане на допуснатите слабости. Това е основата да се направят правилните изводи и се определят насоките за дейностите през 2019 г., както и за своевременното изпълнение на препоръките по отношение на осигуряване безопасността на полетите и подобряване на обективния контрол, дадени от Командването на ВВС.
        Командирът на ВВС изрази удовлетвореност, че въпреки ограниченията планът за летателната дейност е изпълнен в почти пълен обем и очерта няколко насоки за подготовката през 2019 година, а именно:
        • Продължаване работата по усъвършенстване на нормативната база за осигуряване безопасността на летателната дейност;
        • Правилен анализ на допускани слабости и вземане на всички необходими мерки за недопускане на такива в бъдеще;
        • През 2019 година да се увеличат резултатите от летателната дейност при много високо ниво на безопасност на полетите.
        В заключение генерал-майор Стойков пожела на личния състав на 24 аб успешна година, безаварийни полети и високи резултати, а в личен план – крепко здраве, късмет и успех на служителите и техните семейства.