17.01.2018 г.

А Н А Л И З
НА ПОДГОТОВКАТА, ВОЙСКОВИЯ РЕД И ДИСЦИПЛИНАТА
ВЪВ ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 ГОДИНА
        Изминалата 2017г. беше една динамична година, с многобройни предизвикателства и постигнати отлични резултати във всички направления от дейността на ВВС. Основният акцент бе върху индивидуалната и колективна подготовка на личния състав от Военновъздушните сили, което е видимо от резултатите в тази област.
        Личният състав от ВВС доказа решимостта си да охранява въздушното пространство на Република България, да участва успешно във всички учения – национални и международни, да поддържа бойните способности, да участва активно в помощ на населението, и то в условия на крайно ограничени ресурси.
        Достойното изпълнение на задачите бе благодарение на усилията на целия личен състав, на организацията, създадена от командирите на всички нива и оказаната помощ от висшето военно ръководство.
        Работата беше свързана с редица предизвикателства на фона на сериозни проблеми, най-вече недостиг на ресурси, изтичащ ресурс на авиационната техника, забавяне изпълнението на част от проектите на ВВС, отход на подготвен състав и свръхнатовареност при нарастване интензитета и сложността на задачите.
        В тази сложна обстановка, Kомандването на ВВС и командирите по места търсеха все по-ефикасни и ефективни решения за изпълнение на поставените ни от висшето военно и политическо ръководство задачи, осигуряване на необходимите способности и недопускане на прекъсване на бойното дежурство, с особен акцент назапазване на придобитите способности, поддържане на подготовката и наличната техника в изправност.
        Важен аспект в дейността на ВВС бе работата по изпълнението на проектите за модернизация.По един от важните проекти „Придобиване на нов тип боен самолет”,процедурата е рестартирана, съгласно доклада на временната комисия в Народното събрание, а сроковете за изпълнение на етапите и дейностите по реализиране на проекта са в непосредствена зависимост от актуализирането на Проекта за инвестиционен разход и утвърждаването му с решение на Народно събрание на Р България.
        През 2017 г. интеграционната дейност във ВВС беше насочена към изпълнението на дейностите и мероприятията по приетия Пакет Цели за способности 2013, създаване на организация за изпълнение на новия Пакет Цели за способности 2017, както и участието в работните органи и комитети на НАТО и ЕС.
        Продължи тенденцията за подготовка на войските от ВВС чрез участието в национални и международни учения, тренировки и подготовки.През изминалата година нарасна броя на международните мероприятия, в които взеха участие българските ВВС.Акцента беше поставен върху реализма и съобразен с нивото на подготовка на българските екипажи и разчети.
        Едно от най-мащабните учения, проведени през изминалата година безспорно е многонационалното учение с висока видимост „Saber Guardian 2017”. Личният състав от ВВС участва активно и се справи успешно с предизвикателствата, които съпътстваха това широкомащабно с участието на много нации учение.
        Българските ВВС взеха участие и в следните международниучения и летателни тренировки- “Thracian Eagle 2017”, “Thracian Star 2017”, “Thracian Spring 2017“, “Thracian Summer 2017”, “Balkan Dagger” “Ramstein Guard 2017” “Blue Bridge 2017“, “Green Bridge 2017”, “Collector’s Item 17”,“EAATTC 17-1”, “Balkan Spartan 17” и “Saber Junction 17 “. При провеждането им бяха изпълнени широк спектър от съвместни задачи, с което се повиши нивото на подготовката за участващите страни и се постигна по-висока оперативна съвместимост на ВВС на Република България с партньорите от НАТО.
        Освен в международни, българските ВВС участваха и в националните учения -„Въздушен щит 17”, „Шабла 2017” , „Ответен Удар 2017” и „Черно море 2017”. Провеждането на учението „ШАБЛА 2017” допринесе за повишаване нивото на бойно сглобяване и бойната подготовка на формированията от ВВС, полевата натренираност на личния състав и обогати практическия опит при работа в международна среда и осъществяване на взаимодействие в хода на съвместни учения и тренировки. Участието в съвместните стрелби на формирования от чуждестранни въоръжени сили – партньори и съюзници е пример за ползотворно сътрудничество и взаимодействие в областта на отбраната, развитие на ВС, укрепване на доверието и споделяне на разходите.
        Основната цел в подготовката на авиацията беше качественото и безпроизшествено изпълнение на основните и допълнително възникналите задачи пред ВВС. Приоритетно се провеждаше подготовката за носене на бойно дежурство по Air Policing, на екипажите от декларираните формирования и тези носещи дежурства за АСО и въздушно разузнаване. Продължиха усилията за съхраняване, поддържане и повишаване нивото на подготовка на останалия летателен състав.
        Годината беше динамична и за ЗРВ. Същите успешно и ползотворно участваха в организацията и провеждането на всички учения и летателни тренировки на ВВС. Изпълнени бяха множество задачи в реална и напрегната обстановка. Това допринесе за повишаване на практическите умения на командирите и натренираността на дежурните и бойните разчети при стрелба по маневриращи цели, летящи на различни височини в условия на сложна радиоелектронна среда.
        Радиотехническите формирования осигуриха непрекъснат контрол на въздухоплаването, участваха активно във всички проведени през годината учения и тренировки, като водеха радиoлокационно разузнаване на въздушната обстановка и осигуряваха радиолокационна информация за управление на полетите на авиацията и учебно-бойната дейност на зенитно-ракетни войски.
        Подразделенията за комуникационна, информационна и навигационна поддръжка осигуриха на високо ниво ежедневната дейност на военните формирования, всички учения, тренировки и подготовки на ВВС. Надеждната комуникационна, информационна и навигационна система допринесе за непрекъснатото функциониране на системата за командване и управление на Военновъздушните сили.
        През 2017 г. логистичните подразделения положиха изключително много усилия за осигуряване на решаваните задачи. Проведени бяха занятия за подобряване на отчетността на отбранителните продукти и за съхранението на видовете материални средства. Постигнатите резултати са атестат за способността на логистичните формирования да осигурят дейността на ВВС.
        През изминалата година, представителни отбори от ВВС взеха участие във всички държавни военни шампионати и гарнизонни първенства, на които постигнаха две първи, едно второ и едно трето място.В крайното комплексно класиране, ВВС зае четвърто място от 13 участващи отбора. Това класиране е плод на усилията на всички командири, желанието и мотивацията на всички участвали военнослужещи и цивилни служители от военните формирования, включени в представителните отбори и осигуряващия личен състав от ВВС.
        Дейността по връзки с обществеността беше насочена към затвърждаване на общественото разбиране за ролята и значението на Военновъздушните сили и за постигането на обществена подкрепа, както за настоящата дейност на ВВС, така и за визията за бъдещото им развитие чрез активното, разнообразно и мащабно представяне и стремеж за осезаемо присъствие в общественото и медийното пространство.
        През 2017 г. формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия от ВВС бяха активирани за:
        – разузнаване и обезвреждане на невзривени боеприпаси;
        – оказване помощ на населението при тежки зимни условия.
        Допълнително поддържаните в готовност авиационни средства за помощ на населението бяха използваниза изпълнение на задачи за въздушно разузнаване, пожарогасене от въздуха и санитарно-транспортни задачи.
        За оказване помощ на населението, държавните структури и обществените организации, през годината бяха използвани сили и средства от ВВС, които не са включени в състава на формированията за овладяване и/или преодоляване на последствия от бедствия. Техния принос се състоеше в изпълнение на аварийно-възстановителни работи по оказване помощ на населението за ликвидиране на последствията от наводнение в село Полски Извор, област Бургас.
        Основна грижа на ръководството на ВВС и на командирите от всички степени бяха въпросите по състоянието на войсковия ред и дисциплината.Контролната дейност във войските на ВВС, създаде условия за поддържане на бойната и мобилизационна готовност, боеспособността на войските и за подобряване на войсковия ред и дисциплината.


Основни изводи:
        1. Основните задачи през 2017 г., са изпълнени успешно.
        2. Придобитите оперативни способности на декларираните формирования са запазени.
        3. Бойната подготовка, осигурява изпълнението на мисиите и задачите.
        4. Личният състав от ВВС притежава необходимата мотивация за изпълнение на основните задачи.
        5. Инженерно-техническият състав от ВВС, удължи ресурса на част от авиационната техника.
        6. Запазва се нивото на безопасност при изпълнение на задачите от родовете войски.
        7. Не беше допуснат нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
        8. Задачите се изпълняваха в условията на ресурсни ограничения.


        Относно 2018 – очакват ни много и разнообразни предизвикателства, като основните направления за работа ще бъдат:
        1. Поддържане на войските на ВВС в състояние, гарантиращо ефективно изпълнение на мисиите и задачите.
        2. Приоритетна подготовка на декларираните сили.
        3. Запазване на подготвения и квалифициран състав в Командването на ВВС и войсковите формирования на ВВС.
        4. Интензивна летателна подготовка на млад летателен състав, за придобиване на способности и достигане на изискванията за приучване на нов тип боен самолет.
        5. Предприемане на мерки за повишаване нивото на безопасност на полетите.
        6. Реализация на инвестиционни проекти за модернизация на ВВС.
        7. Продължаване процеса на въвеждане на нови документи във войските.
        8. Ефективно и ефикасно използване на разполагаемите ресурси за осигуряване изпълнението на основните задачи на ВВС.
        9. Продължаване ефективното участие в планираните за 2018 г. международни учения, тренировки и подготовки.