28 юни 2013 г.

СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ КУРСА ЗА АВИАЦИОННО–ТЕХНИЧЕСКИ
СПЕЦИАЛИСТИ В УЧЕБНА АВИАЦИОННА ГРУПА
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” ЗАВЪРШИХА С ОТЛИЧИЕ
        Днес в Учебна авиационна група “Георги Бенковски” завърши обучението на специализантите от курса за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно–технически специалисти”.
        Обучението беше насочено към придобиване на общи и тясно профилирани знания относно заеманата длъжност като специалисти по самолета и двигателя и радиоелектронно оборудване на летателните апарати във формированията от ВВС. Командно–преподавателският и инструкторски състав проведе обучението при стриктно спазване методиката за провеждане на теоретичните и практически занятия. Съвместните усилия на преподаватели и обучаеми бяха насочени към подготовка в следните направления: техническа експлоатация на авиационна техника, особености в експлоатацията на летателните апарати, правилата за използване на контролно–измервателната и контролно–проверовъчната апаратура и специализирания инструмент, както и изискванията за водене на експлоатационно– техническата документация.
        В хода на подготовката се формира необходимата нагласа специализантите да се стремят към усъвършенстване на придобитите знания и умения във връзка с динамичното развитие на авиационната техника и технологии. Потвърждение на това са постигнатите резултати от проведените на 26 и 27.06.2013 год. теоретични и практически изпити. За курса по специалността „Самолета и двигателя” той е Отличен 5,61, а по специалността „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат” е Отличен 6,00.
        Оптимизираното съотношение между теория и практика в учебните програми, високата мотивация и добра подготовка на преподавателско–инструкторския състав от Центъра за подготовка и обучение, са в основата на успешното обучението на кадри за нуждите на ВВС.

        Заместник-командирът подполковник Юлиян Радойски връчи удостоверенията на специализантите. В обръщението си към тях той изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие. Поздрави ги за проявените старания и отговорност и им пожела успешно прилагане на придобитите знания в предстоящата им дейност.