12 декември 2017

КУРС ПО ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДГОТОВКА
В КОМАНДВАНЕТО НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ
RESILIENCY TRAINING COURSE AT THE BULGARIAN AIR FORCE HEADQUATERS
От 04. до 08.XII.2017г. в Командването на Военновъздушните сили се проведе курс по психологическа подготовка. Участваха психолози и главни сержанти на формирования от ВВС. Мероприятието беше проведено във връзка с въвеждането и прилагането в българските ВВС на STANAG 2564 „Forward Mental Healthcare” в частта му, касаеща изискванията към командирите относно психологическата подготовка на подчинените им.
Курсът беше проведен на основата на Програмата за тренинг по резилентност на американските Военновъздушни сили. Той се явява продължение на осъществения през 2016г. курс Master Resiliency Training за подготовка на инструктори по тази програма. Тогава, от 09. до 13.V.2016г., по инициатива на Командването на българските ВВС се провежда пилотен курс за подготовка на инструктори по тренинг за психологическа резилентност, воден от сержант Саманта Марсерон от ВВС на САЩ – главен инструктор по Програмата. Тя обучава за инструктори осем човека от българските ВВС и те понастоящем развиват инициативата.


Лейтенант Жулиета Танева, клиничен психолог и сертифициран инструктор по Master Resiliency Training, запозна курсистите с изисквания към психологичното осигуряване, произтичащи от влезлите в сила нови стандартизационни споразумения. Тя изнесе пред участниците набора от лекции по психологическа резилентност на американските Военновъздушни сили, като при провеждането на съответните теоретични и практически занятия бяха анализирани специфичните психо-социални особености в разнообразието от войнски колективи, характерни за българските Военновъздушните сили.
Според изискванията на Програмата, всеки участник демонстрира наученото, като изнесе самостоятелно една от лекциите по резилентност в деня на завършването. След връчването на сертификатите за успешно преминаване на психологическата подготовка, командирът на Военновъздушните сили генерал-майор Цанко Стойков пожела на завършилите курса да продължат да се усъвършенстват в усвояването на психологични умения и да помагат на хората около тях.


RESILIENCY TRAINING COURSE AT THE BULGARIAN AIR FORCE HEADQUATERS

From 04 till 08 December 2017 a psychological training course was conducted at the Air Force Headquarters with psychologists and chief sergeants of Air Force units participating. The event was related to implementing in the Bulgarian Air Force STANAG 2564 “Forward Mental Healthcare” in its part concerning requirements to the commanders regarding the psychological training of their subordinates.
The course was based on the USAF MRT Program. It was a continuation of the Master Resiliency Training course undertaken at the HQ 09 – 13 May 2016 when following an initiative of the Bulgarian Air Force leadership for preparing psychological resiliency instructors the USAF TSgt Samantha Marceron trained eight Bulgarian Air Force personnel as Master Resiliency Trainers which currently further develop the initiative.


The Bulgarian Air Force lieutenant Julietta Taneva – a clinical psychologist and a certified MRT instructor, explained to the course participants the psychological support requirements stemming from newly adopted NATO standard agreements. She presented to the students the set of USAF MRT lectures while analyzing the specific psycho-social peculiarities amongst the variety of military teams – a unique feature of the Bulgarian Air Force.
Following the requirements of the MRT Program each student demonstrated what she/he learned while independently presenting a resiliency lecture on the day of graduation. After they received their certificates for successfully completing the resiliency training course the Commander of the Bulgarian Air Force Major-General Tsanko Stoykov told the graduates to continually excel in acquiring psychological skills and help the people they have around.