ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ПО ЗОП

19.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на строителни материали.Обществена поръчка по чл. 20, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.11.2019 г.
не се предвиждаг-н Цветомир Цветанов
сл.тел:02/92 24 213
моб.тел:0882 894 464
Обява за събиране на оферти

Документация за участие


12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил " Мерцедес - АКТРОС" във В.Ф. 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 25.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Недялко Митев
Тел: 032/905543
Справка -
лицето за контакт


12.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за вертолет Bell-206 B3“.Обществена поръчка по чл. 18, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
22.11.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
Решение за откриване на процедура

Обявление за поръчка

Документация за участие


08.11.2019
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на офертите

Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на хардуер за система Command and Reporting Center (CRC) System Interface (CSI)”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
20.11.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ОБЯВА за събиране на оферти

Обявление за поръчка

Документация за участие


08.11.2019
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация

Срок за
приемане на офертите

Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни части и консумативи за автомобили/ППС”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
20.11.2019 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ОБЯВА за събиране на оферти

ОБЯВА

Документация за участие


01.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на професионално кухненско оборудване във в.ф. 42130-Боровец“, разделена на 6 обособени позицииобществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.18 от ЗОП--До 16:30 ч. на 20.11.2019 г.подаване на оферти-Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

Разяснение

Разяснение 2


29.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на облекло за летателния състав на Военновъздушните сили“, разделена на 5 (пет) обособени позицииобществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.18 от ЗОПДо 16:30 ч. на 18.11.2019 г.подаване на оферти - Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие


25.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертит
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на 3 броя комбиниран колесен багер-товарач, втора употреба”Обществена поръчка по чл. 18, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
14.11.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

ПРОТОКОЛ


24.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на комуникационно оборудване, оптични компоненти и консумативи ”Обществена поръчка по чл. 18, aл.3, т.2 от ЗОПДо 16:00 часа
на
13.11.2019 г.
Отваряне на ценови предложения
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Документация за участие

Приложение №1

Приложение №2

21.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания”Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 11.11.2019 г.СПИРАНЕ на Процедурата-Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
Решение за откриване на процедура

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕИнформация при производство по обжалване


30.08.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на кухненски блок във военно формирование
42130-Боровец “
Обществена поръчка по чл.20, aл.3, т.1 от ЗОП16.30 ч. на
12.09.2019 г.
не се предвиждаСтефан Бозов. Сл.тел. 02/92 24 215
Моб. тел.: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

Писмени разяснения

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

29.08.2019г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на специално работно облекло“обществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:30 ч. на 24.09.2019 г.Избран изпълнител за ОбП № 1, 2, 3 и 4
Прекратена процедура за обособени позиции № 5 и 6
Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
РЕЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ

Разяснение


ПРОТОКОЛ


Съобщение

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

23.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бои, лакове, покрития, лепила и др. сходни “Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т.2 от ЗОП16.30 ч. на
05.08.2019 г.
не се предвиждаСтефан Бозов. Сл.тел. 02/92 24 215
Моб. тел.: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОГОВОР

12.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Извозване на смет с 15 обособени позицииОбществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 отЗОП Срокът за получаване на оферти за всяка обособена позиция е удължен до 16:30 ч. на 25.07.2019 г.Събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ДОГОВОРИ
ДОГОВОР 28450
ДОГОВОР 22800

12.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 02.07.2019 г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ


СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ1

ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Не се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на
21.06.19 г.
Събиране на оферти във в. ф.32040-КрумовоНе се предвиждаСтоян Славов
Сл.тел.:032/906 305
Моб.тел.:
0898 740 950
Милка Костова
Сл.тел.032/906 339,
Моб. тел.:
0894 366 898
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОГОВОР

15.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:30 часа
на
04.06.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2
ПРОТОКОЛ 3
СЪОБЩЕНИЕ 2
Протокол4
ПРОТОКОЛ5

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

Рамково споразумение 1

ДОГОВОР 1

Рамково споразумение 2

ДОГОВОР 2

Рамково споразумение 3

ДОГОВОР 3

13.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на сграда -140 ,Ескадрила Оперативна подготовка на авиационна техника” във в.ф. 52090-Д. МитрополияОбществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПЕмил Милушев
моб.тел:0886099464
Галина Жекова
Тел. 02/9224212

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ДОГОВОР
Допълнително споразумение №1

28.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар ”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.1 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 08.04.2019 г.Отваряне на ценови предложенияГалина Жекова
сл.тел.:02/9224212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

РАЗЯСНЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

Ппотокол 1

ПОКАНА

Съобщение за отваряне на ценови оферти


ДОКЛАД


РЕШЕНИЕ

20.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха тип „Bambi Bucket” или еквивалентно/и и захранващ блок тип „Bambi Power Pack” или еквивалентно/и”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 14.03.2019 г.събиране на офертиЕмил Милушев
главен експерт в сектор „ДОП“ в КВВС
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ № 2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

РЕШЕНИЕ


ДОГОВОР