ТЕКУЩИ ПРОЦЕДУРИ
ПО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

28.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на 2 (два) броя инверторни климатици във военно формирование 22800 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.10.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Игнат Филчев Иванов
тел: 0888499067
Справка – лицето за контакт

 
 

23.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на борден планшет във военно формирование
52090 - Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
25.09.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Стефанов Иванов
тел: 06552/24-34
моб. тел: 0887799968
Справка – лицето за контакт

 
 

21.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Изграждане на система за непрекъснато наблюдение и контрол на комуникационно-информационните ресурси във военно формирование
44510 - София
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
16.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Иван Кировски сл. тел: 02/9228740 02/9229706 моб. тел: 0889442698 е-mail: okins44510@abv.bgСправка – лицето за контакт
Ремонт на санитарни възли в сгради № 75 „Дежурен автопарк“ и № 183 „Хангар № 2”във военно формирование
26030 - Безмер
ОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОПДо 16:00 ч. на
25.09.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димо Христов тел.: 0889 71 67 63 e-mail: dhh_bg@abv.bgСправка – лицето за контакт
Изграждане на инфраструктура за оптична кабелна мрежа във военно формирование
26600 - Братово
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на
02.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Георги Андреев Иванов
моб. тел: 0898736181 e-mail: vf_26600@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

18.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Техническо обслужване и ремонт на автобус DVL BOVA FUTURA – смяна на масло в двигателя и филтри и ремонт на съединител и спирачна система във военно формирование
34420 - Костинброд
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
12.10.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Николай Найденов
тел: 24 281 моб. тел: 0889 83 86 99
Справка – лицето за контакт

 
 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 20 „Укритие – халета” във военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП--до 16:00 часа
на
30.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Георгиев
сл. тел. 0884542330
Справка -лицето за контакт

 
 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Придобиване на оборудване за изграждане на оптична кабелна линия между военни формирования 24980 и 54320-Божурище” Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 12:00 часа
на
01.10.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждамайор Валентин Златковски
сл. тел. 029228602
моб. тел. 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка -лицето за контакт

 
 

17.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на техническа сграда на ОКЦ- Емона от състава на военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал.4, т.1 от ЗОП-До 16:00 ч. на
25.09.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Васил Груев
моб. тел: 0887600032
Справка – лицето за контакт

 
 

11.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за 2/6 годишно техническо обслужване на катапултни седалки Mk CH11A-3/4 за самолети РС-9М”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
23.09.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Документация

 
 

10.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на леководолазно оборудване и екипировка”
във в.ф. 32040-Крумово
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 10:30 часа на
21.09.2020 г.

не се предвиждац. сл. Александър Ячовски,
сл. тел. 020224214,
e-mail a.yachovski@armf.bg
Изисквания на възложителя

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 
 

09.09.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на офис оборудване и обзавеждане за конферентна зала към Авиационна библиотека на Военновъздушните сили”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
23.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт
„Доставка на перални машини”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
24.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт

 
 

02.09,2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка и монтаж на метални врати“
във военно формирование 36510 – Полски Градец

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
13.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Стефанов Георгиев,
тел. 0884542330
Справка -лицето за контакт

 
 

02.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на система за контрол на достъпа – турникет и бариера”
във в.ф. 52090-Долна Митрополия
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 15:30 часа
на
10.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Светослав Неделчев
сл. тел.: 064/822079
моб. тел.: 0887987565
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 
 

02.09.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на уреди и материали за водопровод и баня (включително санитарни изделия)”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
10.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждаКапитан Петър Иванов Станчев,
тел. 0878 22 32 10
Справка -лицето за контакт

 
 

25.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части за ЗиЛ 4505“
във в.ф. 52090-Долна Митрополия

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 12:00 часа
на
09.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Генади Танов Георгиев,
06552/24-34, вътр. 65543
моб. тел. 0888 13 27 84
Справка -лицето за контакт

 
 

24.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
" Проверка, ремонт и освидетелстване на 10 (десет) броя парашутни прибора - Cypres 2 model:1500/35A"
във в.ф. 32040-Крумово

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 12:00 часа
на
03.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждакапитан Светлозар Александров
моб. тел.: 0898735614
сл. тел. 032/906324
svetli_lom@abv.bg
Справка -лицето за контакт

 
 

24.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
"Ремонт на карданно предаване, спирачна и изпускателна система" на АГЗ МАЗ 500
във в.ф. 26720-Черноморец

Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
09.09.2020 г.

събиране
на оферти
не се предвиждамайор Иван Славов Славов,
моб. тел. 0887760603
Справка -лицето за контакт

 
 

20.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на пожарогасителни средства и оборудване”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПдо 16:00 часа
на
02.09.2020 г.
събиране
на оферти
не се предвиждамайор Игнат Филчев Иванов, тел.0888499067Справка -лицето за контакт

 
 

19.08.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участие Срок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестник Лице за контактДокументация
„Доставка на железария”
във в.ф. 54320-Божурище
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--до 16:00 часа
на
28.08.2020 г
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Игнат Филчев Иванов, тел.0888499067
Справка – лицето за контакт

 
 

18.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар”
във в.ф. 32610-Банкя
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 часа
на
19.08.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждасержант Илия Борисов Златков
тел. 02/92 39155
моб. тел. 0882802089
Справка -лицата за контакт

 
 

13.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства, числящи се на военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
24.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл. тел: 02/9228761, 02/9228760, моб. тел: 0885285144, 0886400383Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
26810 - Поповица
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
21.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Данчо Ерелийски
тел: 31 101 моб. тел: 0898745917
Справка – лицето за контакт
Следгаранционна техническа поддръжка и ремонт (при необходимост) на съоръжения в „Склад за ГСМ за изтребителна авиация” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
23.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на оферти-н Светлозар Парталски – сл. телефон: 0898/572824 лейт. Димитър Гачев – сл. телефон: 032/905548 graf_log@abv.bgСправка – лицата за контакт

 
 

12.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
42520 - Щръклево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
20.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертицивилен служител Росица Христова Дончева, сл. тел: 65783, моб. тел: 0884359555, e-mail: rosica.doncheva@abv.bg Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
24980 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
21.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант Снежан Снежанов
сл. тел: 029228638
моб. тел: 0889338569 е-mail: 24980log@mail.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34630 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
17.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Венцеслав Вълчев тел: 28557/28567 GSM: 0887 29 82 85Справка – лицето за контакт

 
 

11.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на строителни материали за „Авиационна библиотека на Военновъздушните сили“ към военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиИгнат Иванов
тел: 0888 499 067
Справка – лицето за контакт
Доставка на конектори 7 (седем) пинов със скоба за захващане към кабел във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
20.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел: 32770
моб. тел: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 
 

10.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
28770 - Балчик
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
19.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиНеделчо Иванов
тел: 0888 061 885
Справка – лицето за контакт
Ремонт на кухненска техника и оборудване във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:30 ч. на
19.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Антон Георгиев Антонов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0887 349 095
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

06.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
54270 - Пловдив
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
13.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертистарши лейтенант
Петър Сарачев
Тел: 032/906 604
GSM: 0897 484 028
e-mail: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

05.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
„Извозване на смет” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПдо 13.00 часа на 17.08.2020 г.Събиране на оферти- к-н Светлозар Ковачев 032/905537
- лейт. Димитър Гачев 032/905548
Документи
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34420 - Костинброд
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
25.08.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждам-р Николай Найденов
тел: 24281
GSM: 0889838699
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
52860 - Кичево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на
10.08.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Хрисимир Атанасов
сл. тел: 51606
моб. тел: 0893575210
e-mail: zktv52860@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

04.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
36150 - Стара Загора
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 10:00 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42375
lambi_s@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
36780 - Шабла
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Иван Иванов
сл. тел: 052 5 52902
моб. тел: 0888 132 679
e-mail: zp_vvs@abv.bg
Справка – лицето за контакт
Доставка на инструменти във военно формирование 44510 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15:00 ч. на
04.09.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЖелязко Лилянов
сл. тел: 02/9229741, 02/9229742
Справка – лицето за контакт

 
 

03.08.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
26720 - Черноморец
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 16:00 ч. на
07.08.2020 г.
Не се предвижда Събиране на офертимайор Иван Славов,
служебен телефон: 56604, мобилен телефон: 0887760603
Справка – лицето за контакт

 
 

29.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на алуминиева дограма – преграждащ панел с врата във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Красимир Лалев
сл. телефон: 032/9033643 моб. телефон: 0898/736600
Справка – лицето за контакт

 
 

29.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на указателна табела от месинг с надпис във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
10.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Надежда Топурова
сл. телефон: 032/9033547 моб. телефон: 0898/736359
Справка – лицето за контакт

 
 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Обслужване на автомобили марка Форд във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347

Справка – лицето за контакт

 
 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на филтриращи елементи за специално оборудване на горивозареждач FREIGHTLINER във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347
Справка – лицето за контакт

 
 

24.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на филтри във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Петър Петров
032/905549,
0889200347

Справка – лицето за контакт

 
 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на санитарни възли в сграда № 13 “Щаб” във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 10:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Мирослав Илиев
сл. тел: 39159
моб. тел: 0899830527
iliev.mb@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 
 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
14.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Йордан Йорданов
032 906338
к-н Георги Тропанков
032 906394
Справка – лицето за контакт

 
 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование
34820 - Батак
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
07.08.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиофицерски кандидат 2-ли клас Атанас Тренов
служебен телелфон: 35502;
мобилен телефон: 0899890870;
e-mail адрес: kartela_34820@abv.bg;
Справка – лицето за контакт

 
 

23.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка и монтаж на климатична система във военно формирование
24980 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
служебен телефон: 029228602
мобилен телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 
 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за ИФА-КМ 2310 във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
30.07.2020 г.


-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Здравко Трифонов
сл. тел.: 06552/ 24-34, вътрешен: 65542,
моб. тел.: 0887703444
е-mail: vvub2001@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 
 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
07.08.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел.: 65770
моб. тел.: 0886252697

Справка – лицето за контакт

 
 

21.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на автобус Мерцедес във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
29.07.2020 г.


-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Генади Георгиев
сл. тел.: 06552/ 24-34, вътрешен: 65543,
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

16.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за газови оръдия за прогонване на птици DEF-M2 във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 13:00 ч. на
23.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Здравко Трифонов
сл. тел.: 06552/24-34,
моб. тел.: 0887703444,
е-mail: vvub2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

15.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Ремонт на санитарни възли на сгради № 47 „Битова сграда“, № 48 „Битова сграда“ и № 52 „КПП-2 във военно формирование 34420 - КостинбродОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
14.08.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Николай Найденов
тел: 24 281
GSM: 0889 83 86 99
Справка – лицето за контакт

 
 

13.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на специализиран и приложен софтуер във военно формирование 32040 - Крумово ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 12:00 ч. на
31.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Георги Тропанков
032 906394
0898741986
к-н Ангел Камарски
0898745297
Справка – лицата за контакт

 
 

13.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт
Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 34690 - Добри дол

ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
21.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти м-р Никифор Ангелов Димитров
GSM: 0898 74 69 99
e-mail: fori_zemen@abv.bg
Справка – лицeтo за контакт

 
 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник Състояние на процедурата Лице за контакт
Документа-
ция
Доставка на специализиран и приложен софтуер Solaris support лиценз за хардуер във военно формирование 44510 - София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
20.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти майор Янко Ганчев
сл.тел: 02/9229769,
02/9229706,
моб.тел: 0888464553
okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за военно формирование 28000 - Граф Игнатиево ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
22.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Петър Петров 032/905549;
0889200347
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицата за контакт

 
 

10.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на инструменти във военно формирование 28000 - Граф Игнатиево ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
22.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти к-н Петър Петров 032/905549;
0889200347
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицата за контакт

 
 

09.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка на центробежен вентилатор за ниско и средно налягане общопромишлен с ремъчна предавка тип ВНСН 4 във военно формирование 44510 -София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 15:00 ч. на
30.07.2020 г.
-Не се предвижда
Събиране на офертиИван Драганов
сл. тел: 02/9229759
Справка – лицето за контакт

 
 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
17.07.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на оферти Капитан Цветелин Иванов
Тел. 0898766830
Справка – лицето за контакт

 
 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документа-
ция
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за ползване на част от войскови район № 2479 във военно формирование 44510 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-Удължаване на срока за приемане на оферти до 15:00 ч. на 15.11.2020 г.
-Не се предвижда Събиране на офертиРумен Желязков
сл. тел: 02/9229741
Справка – лицето за контакт

 
 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на компоненти за интеграция на съществуващите и новоизградените оптични и структурно кабелни мрежи във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
31.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертист. серж. Николай Атанасов Пройчев, служебен телефон:046/666906, мобилен телефон: 0888708925, електронна поща:ekins@mail.bgСправка – лицето за контакт

 
 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на радио-магнитен индикатор KNI 582-1 или еквивалент във военно формирование 24900 - София ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Мирослав Пипев сл. тел: 28831
моб. тел: 0898775309
Справка – лицето за контакт

 
 

08.07.2020 г.
Обявата се отнася за: Вид на процедурата Срок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в Държавен вестникЛице за контакт Доку-
мента-
ция
„Доставка на жилищен модул(контейнер) с вграден инверторен климатик“
във в.ф. 24900-София
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП--До 16:00 часа
на
17.07.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждамайор Георги Атанасов, сл. тел. 0292 28872,
моб. тел. 0887 081 250, електронна поща: buaftab@mail.bg
-

 
 

06.07.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 38550 - ЛокватаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 12:00 ч. на
17.07.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертилейтенант Петър Нешовски сл. тел: 24293
моб. тел: 0876094577
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

03.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 36510 - Полски ГрадецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
09.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Георги Стефанов Георгиев
служебен телефон – 0884542330
Справка – лицето за контакт

 
 

02.07.2020г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28540 - ТрудОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 14:00 ч. на
17.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Георги Георгиев
сл.тел:032/ 901859
моб.тел:089 6791896
оф.канд Любомир Иванов
сл.тел:032/ 901824
моб.тел:0888938073

Приложение №

 
 

02.07.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
15.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Милен Дичев Михалев тел.: 0898740940
капитан Милка Сотирова Костова тел.: 0894366898
Приложение 1

 
 

30.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на Skype for Business IP телефонен апарат от базов клас във военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
15.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Биляна Евтимова
сл.тел: 02/9228761,
02/9228766,
моб.тел: 0885285144
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за водопровод във военно формирование 42130 - БоровецОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
08.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Йордан Николов
сл. тел: 02/92 29662
GSM: 0887410550
e-mail: cspls_borovec@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

29.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 54720 - Пловдив (с. Елена, общ. Хасково, обл. Хасково)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертик-н Камен Атанасов
032/906650
0898737927
stoyanova_54720@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

26.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за пътни превозни средства марка Мерцедес във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12:00 ч. на
10.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Тихомир Руменов Николов
тел.: 0878797437
капитан Милен Дичев Михалев
тел.: 0898740940
СПЕЦИФИКАЦИЯ

 
 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДокументация
Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар във военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:30 ч. на
29.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Стоян Димитров
тел.: 0887742399
e-mail: spd_vardun@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

22.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на резервни части и консумативи за стопански инвентар”
във в.ф. 36010-Медковец.
Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15.00 часа на 10.07.2020г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Любомил Цветанов, тел.0887246350, 0884542348.
п.к. 3670, с. Медковец, , военно формирование 36010.
e-mail:36010k@mail.bg
Приложение

 
 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Ремонт на сграда № 195 „Форсажна стоянка” във военно формирование 28000Обществена поръчка чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
до 12.00 часа на 03.07.2020 г.Събиране на офертине се предвиждак-н Красимир Лалев 032/905643
полк. Иван Иванов 032/905504
Приложения

 
 

18.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за радиолокационна техника (РЛТ) във военно формирование 54270 - ПловдивОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Милен Михайлов
Тел: 032/906 617
GSM: 0894 403 587
e-mail: plovdiv54270@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначална наемна цена за ползване на част от войскови район № 2482 от мобилен оператор „А1 България“ ЕАД във военно формирование 32610 - БанкяОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-Удължаване на срока за приемане на оферти до 16:00 ч. на
31.07.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Светлозар Стойнев,
сержант Илия Златков
Тел. 02/92 39155
Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 26810 - ПоповицаОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
30.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Веселин Николов Цанков
тел: 0898735773
Справка – лицето за контакт

 
 

17.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на перилни, почистващи и полиращи препарати във военно формирование 54320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
03.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов
сл. тел: 02 92 28665
мобилен телефон:
0888499067

капитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел: 02 9228 673,
мобилен телефон: 0878223210
Справка – лицето за контакт

 
 

16.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бои, лакове, разредители, покрития, лепила и други сходни във военно формирование 22320 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
01.07.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМ-р Михаил Стоянов
Тел: 28536
GSM: 0888853936
Справка – лицето за контакт

 
 

15.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на материали за възстановяване на комуникационен шелтър във военно формирование
36010 - Медковец
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
24.07.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Любомил Цветанов
тел:0887246350
0884542348
e-mail:36010k@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на спасителни парашути С-4У и ПН-58Обществена поръчка по чл.20, aл.6 от ЗОП--
До 16:30 часа
на
26.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

Протокол


Договор

 

 

12.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Поддръжка и ремонт на хладилна техника и оборудване” във
в.ф. 52090-Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПНе се предвижда-до 15:30 ч. на 17.06.2020 г.Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Антон Антонов
сл. тел. 06552/ 24-34, моб. тел. 0887 349 095 е-mail: vvub2001@abv.bg

-

 
 

10.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедурата Обявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на амортизатори за електрически двигател за радиолокационна техника”
във в.ф. 42520-Щръклево
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 часа
на
06.07.2020 г
Събиране
на оферти
не се предвиждац. сл. Росица Дончева, сл. тел. 0292 81126,
моб. тел. 0884359555, електронна поща: rosica.doncheva@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

09.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования на Военновъздушните сили”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с одобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение 1

Приложение 2


Приложение 3


Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3


Договор и Приложения

 
 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневник
Състояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка и монтаж на PVC дограма при запазване на съществуващата конфигурация, включително комарници за отваряемите части във военно формирование
32720 - Радишево
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 18:00 ч. на
26.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл. тел.: 32770:
моб. тел.: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 
 

08.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изработване на покривала за 2 бр. палатки (от комплекта за технологично оборудване МС – 1760) и на под за 1 модул от същата палатка за военно формирование
36150 - Стара Загора, ВР 1479-3
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП
-До 11:00 ч. на
12.06.2020 г
-
Не се предвижда
Събиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 
 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на знамена във военно формирование
54320 - Божурище
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП

-До 16:00 ч. на
12.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан
Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
моб. телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 
 

04.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изготвяне на експертна оценка за определяне на първоначалната наемна цена за ползване на част от войскови район №1550 от мобилен оператор „А1 България” ЕАД”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП--
До 15:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаподп. Деян Евлогиев Борисов сл. тел. 032/905560

м-р Станислав Атанасов Инджов
сл. тел. 032/905561
0888001671
0898735842
Приложение 1

Приложение 2

 
 

03.06.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на консумативи за копирни и печатащи устройства, невключени в рамковите споразумения и договори по ЦООПОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 12.00 ч. на
12.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертиподп. Румен ГАЙДАРОВ
сл.тел:02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887312992
okins44510@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на компоненти за изграждане на система за планиране и проиграване на мисията във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждаст. серж. Николай Атанасов Пройчев, сл. тел. 046/666906, моб. тел. 0888708925, поща: ekins@mail.bg

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Доставка на въглищаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОПДо 16:30 часа
на
05.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждаЦветомир Цветанов
сл. тел: 02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg
Изисквания на възложителя

Договор

 
 

28.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контакт Документация
Доставка на захранващи блокове за монтаж на еврошина от тип Siemens BEP1331-1SH02 или негов еквивалентОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:00 ч. на
08.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Хрисимир Атанасов, сл. тел: 51606,
моб. тел: 0893575210,
e-mail: zktv52860@mail.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и полигонни изпитвания за установяване на техническото състояние на 30 mm авиационни патрони с ОФЗ, БР и БТ снаряди, тип АО-18 (ГШ-6-30)”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на неуправляеми авиационни ракети С-5КП и взриватели В-5КП”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

Договор

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Извършване на лабораторни и контролни изпитвания за установяване на качественото и техническо състояние на взриватели за авиационни бомби АМВ-А-Э-2 и АВУ-ЭТ”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвижда
До 16:30 часа
на
19.06.2020 г.

Събиране на офертине се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на бойлериОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
29.05.2020 г.

-Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Петър Иванов Станчев,
сл. тел:
02 9228 667,
мобилен телефон:
0878 22 32 10
Справка – лицето за контакт

 
 

26.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Възстановяване на работоспособността на стационарна светотехническа система във военно формирование 26030-Безмер”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 6 от ЗОП--
До 16:00 часа
на
15.06.2020 г.
Събиране на офертине се предвиждамайор Емил Ганчев Георгиев,
сл. тел. 046/666906,
моб. тел. 0887527995, електронна поща: ekins@mail.bg

 
 

22.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на модули „ACCESS POINT“ за ЗРК 2К12 към военно формирование 36150-Стара Загора, ВР 1479-3ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 11:00 ч. на
05.06.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиК-н Светлозар Неделчев: GSM:0898738596; Сл.тел.:042/606564
(централа),
вътр. 42 375
Справка – лицето за контакт

 
 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за
продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 81 във военно формирование 22320 – Божурище”
Обособена позиция № 1- “Ремонт на хидроизолация и довършителни работи по фасадата на сграда №81”
Обособена позиция № 2- “Доставка и монтаж на догарми”
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До
14.00 ч. на 12.06.2020 г.
Събиране на офертиНе се предвиждамайор Петър Йорданов
Тел:02/92 28504
GSM: 0888123868
Справка – лицето за контакт
„Ремонт на сграда №17 „Щаб” във военно формирование 36510 – Полски Градец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПне се предвиждане се предвижда
До 16:00 ч. на 03.06.2020 г.Събиране на офертиНе се предвиждамайор Георги Георгиев,
мобилен телефон 0884 542 330
Справка – лицето за контакт

 
 

19.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Изграждане на комуникационна инфраструктура между РЛС 1РЛ113Е и метална вишка във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
--Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт
Осигуряване на кран за демонтиране (премахване) на съществуваща радиолокационна станция (РЛС) от метална вишка и монтирането на вторичен радар MSSR 2000I върху същата във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.06.2020 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка – лицето за контакт

 
 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОП Срок за закупуване на документация Срок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Състояние на процедуратаПубликуване на информация за търга в ежедневниккЛице за контактДокументация
Ремонт на автобус Мерцедес
във военно формирование 52090 - Долна Митрополия
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП-До 15:30 ч. на
19.05.2020 г.
-
Събиране
на оферти
Не се предвиждакапитан Генади Георгиев
сл. тел.: 06552/24-34, вътрешен 65543
моб. тел.: 0888132784
е-mail: vvub 2001@abv.bg

Справка – лицето за контакт

 
 

15.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Ремонт на сграда № 7 „Склад № 13“ във
в. ф. 26810-Поповица“
Отворена – на основание чл. 18, т.1 от ЗОПДо 16:00 часа
на
29.05.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждам-р Веселин Николов Цанков, тел. 0898735773

 
 

14.05.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Абонаментно поддържане, обслужване и ремонт на асансьорна техникаОбществена поръчка по чл.20, aл.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
21.05.2020 г.

Избор на Изпълнител
Не се предвиждаЦветомир Цветанов
сл.тел :02/92 24 213
e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg


Изисквания на възложителя

ДОГОВОР

 
 

11.05.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на комуникационно оборудване за предаване на данни във военно формирование 32720 - РадишевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел: 32770
GSM: 0886252697
Справка -
лицето за контакт

 
 

28.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
Доставка на телоподаващ заваръчен апарат
във военно формирование 32610 - Банкя
ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
26.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Светлозар Стойнев
Тел. 0888992741
Справка – лицето за контакт
Ремонт на 3 (три) броя филтри за несинхронни импулсни смущения (НИС)ОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОПДо 15.00 ч. на
08.05.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиСтарши лейтенант
Петър Яков
Тел: 032/901843
GSM: 0898325830
e-mail: vf28540@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

13.04.2020 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на консумативи за авиационна техника във военно формирование 32040 - КрумовоОП по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП- До 12.00 ч. на
24.04.2020 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димитър Василев Кичуков –
тел.: 0898741392

Справка -
лицето за контакт

 
 

10.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни акумулаторни батерии 12 САМ-28 или еквивалент (24 V/48 Ah)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
30.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Протокол


Договор

 
 

06.04.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокументация
Доставка на резервни части за разширяване на структурно-кабелна система за КИС "ЩИТ" за нуждите на военни формирования 24980, 22320 и 34630 - БожурищеОП по чл. 20, ал.4, т.3 от ЗОП - До 12.00 ч. на
16.04.2020 г.
- Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Валентин Златковски
служебен телефон: 029228602
мобилен телефон: 0887740176
е-mail: valentinzlatkovski@gmail.com
Справка – лицето за контакт

 
 

03.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Стендови изпитвания на барутни ракетни двигатели (БРД) на авиационни управляеми ракети (АУР)”Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
22.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор

„Физико-химичен анализ на проби от барутни ракетни двигатели на авиационни управляеми ракети, от изделия
62MK и 72 ”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
24.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594
Приложение №1

Съобщение

Протокол

Договор


 

 

02.04.2020
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Почистване и ремонт на резервоари за гориво във военно формирование 26030–Безмер“Обществена поръчка по чл. 20, aл. 4 т. 3 от ЗОПНе се предвиждаНе се предвиждаДо 16:00 часа
на
16.04.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждамайор Димо Христов
сл.тел: 046/666 906,
вътр. 47043
моб.тел:0889/71-67-63
Приложение №1

 

 

20.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Проверка и еталониране на въздухозареждач 5Л-94 от технологично оборудване”Обществена поръчка по чл. 20 aл. 6 от ЗОПДо 16:00 часа
на
10.04.2020 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Александър Ячовски
сл.тел:02/92 24 214
моб.тел:0898743288
Приложения

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР и Приложения

 
 

09.03.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Изграждане на системи за физическа сигурност
във военни формирования 22320 - Божурище и 32610 -Банкя”
Обществена поръчка по чл.20, ал.6, от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаСлед утвърждаване на списък с обобрени учстници във възлагането на ОППредварител
но проучване
на потенциални изпълнители на ОП

Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

ПОКАНА

Приложение № 2

 
 

21.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на спирачни парашутни системи ПТК-29СК или еквивалентно/и”Обществена поръчка по чл. 20, aл. 6 от ЗОП
До 16:00 часа
на
09.03.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложение № 2

ПРОТОКОЛ

 
 

18.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на авиационни фотоленти и химикали за проявяване”
Обществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3
от ЗОП

Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
27.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

Приложения № 2

Протокол № 1

Протокол № 2

 
 

04.02.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
Технически преглед на индустриален жп клон във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП
До 16:30 часа
на
10.02.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждаЦветомир Цветанов, сл.тел. 02/92 24 213, e-mail: ts.tsvetanov@armf.bg

Приложения

Приложениe 1

 
 

07.01.2020 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокументация
„Доставка на годишен абонамент за обновяване на сборници „Jeppesen” и база данни с аеронавигационна информация на военни въздухоплавателни средства
за нуждите на ВВС“
Обществена поръчка по чл.20, ал.6,
от ЗОП
Не се предвиждаНе се предвиждаДо 16:30 часа
на
14.01.2020 г.
Събиране
на оферти
Не се предвиждац. сл. Стефан Бозов
сл.тел.: 02/92 24 215
моб. тел.:
0889 434 594

Приложение № 1

 
 

03.12.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
документация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на покриви на сграден фонд във военно формирование 32040 – Крумово”Обществена поръчка по чл.20, aл.4 т.1 от ЗОПДо 12.00 ч. на
09.12.2019 г.
не се предвиждакапитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 032/906339
Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 
 

02.12.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
,,Доставка на акумолаторни батерии за UPS''Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 ч. на 09.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл. тел. 02/9228660
моб.Тел: 0888486875
vf54320@mail.bg
Справка -
лицето за контакт

 
 

02.12.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Частичен ремонт на сграда № 81’’(подмяна на дървена с PVC дограма) във военно формирование 22230 - Божурище”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП-До 12.00 ч. на
06.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМ-р Михаил Стоянов
Тел:28536.
GSM: 0888853936

Справка -
лицето за контакт
„Ремонт на покрива на хранилище № 14“ във военно формирование 26810 - ПоповицаОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП- До
09.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Веселин Николов Цанков, тел. 0898735773Справка -
лицето за контакт

 
 

29.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на текстилни изделия във военно формирование 42130 - Боровец”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067
Справка -
лицето за контакт

 
 

29.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Мълниезащитна инсталация на склад АВ във военно формирование 32610 - Банкя”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Светлозар Стойнев
Тел. 39155
Майор Светлозар Стойнев
Тел. 39155 Справка – лицето за контакт
„Ремонт на офис техника и периферни устройства”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Инджов
сл.тел. 032/905561
0888001671
s.indzhov@armf.bg
ст.серж. Петкова 0898735842
Справка – лицата за контакт
„Доставка на морска сол” във военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиАнатоли Мишев
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0886 929 023
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицата за контакт
„Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Димитър
Чакъров
Тел:032/906632
GSM:0888664481
е-мейл: plovdiv54270@abv.bg
Справка – лицето за контакт
“Доставка на обзавеждане във военно формирование 42130 – Боровец”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
09.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка – лицeтo за контакт

 

 

28.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на моторни триони, храсторези, косачки, уреди за обдухване на листа и оборудване за тях и др. подобни“ за военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Димо Христов
сл.тел: 046/666 906
моб.тел:0889/71-67-63
Техническа спецификация
„Доставка на конвектори от типа TCP/IP-HDLC” за базови екстрактори“ за военно формирование 24980 - БожурищеОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Димитър Иванов Вълчев, служебен телефон 029228605,мобилен телефон 0885199881Справка – лицето за контакт

 

 

28.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
“Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 09.00 ч. на
06.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Даниел Димитров
0889442101
сл.тел: 56503
Справка -
лицето за контакт
„Ремонт на пътен участък между сграда № 2 и сграда № 6
във военно формирование
44510 - София”
ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 15.00 ч. на
11.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертиЖелязко Лилянов
сл. тел:
02/9229741
02/9229742
Справка -
лицето за контакт

 
 

28.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на офис оборудване /обзавеждане, невключени в РС на ЦОП”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До16:00 на 04.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт
“Доставка на хладилници”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт
“Доставка на телевизионни приемници за оборудване на стаите от хотелската част на блокове А, Б и В във военно формирование 42130 - Боровец”Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
-Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Игнат Филчев Иванов тел.0888499067Справка -
лицето за контакт

 

 

27.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
“Доставка на материал за запълване и уплътняване на фуги” във военно формирование 28770 - БалчикОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Красимир Петров
0885011432
Справка – лицата за контакт
“Доставка на машина за запълване на фуги” във военно формирование 28770 - БалчикОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиЕмил Милушев. 0887 547327,
Неделчо Иванов 0888 061 885
Справка – лицата за контакт
„Ремонт на мълниезащитна инсталация на сгради „КДП” и „Щаб” във военно формирование 32040 - Крумово”ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 12.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Цветан Димитров Джулев
моб. тел.: 0898741074
сл. тел. 906485

капитан Милка Сотирова Костова
моб. тел.: 0894366898
сл. тел. 906339
Справка – лицата за контакт

 

 

27.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на компютърна техника, хардуер, копирни и печатащи устройства, числящи се на военно формирование 26450-София“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка -
лицето за контакт

 
 

27.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Ремонт на покриви на сграден фонд” във военно формирование 34630 - БожурищеОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП- До 16.00 ч. на
06.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Венцеслав Вълчев
Тел:28566/28567.
GSM: 0887298285

Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26600 - БратовоОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
04.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Цветелин Иванов моб. тел. 0898766830
Ст. серж. Георги Колев моб.тел. 0887645581
Справка – лицата за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26030 - БезмерОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
28.11.2019 г.

Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Емил Ганчев Георгиев, служебен телефон:046/666906, мобилен телефон:0887527995, електронна поща:ekins@mail.bg.Справка – лицата за контакт
„Частичен ремонт на сграда №14 „Щаб” във военно формирование 32720 - РадишевоОП по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОПДо 16.00 ч. на
04.12.2019 г.

Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Петър Стойчев Петров
сл.тел. 65770:
GSM:
0886252697
Справка – лицето за контакт
„Доставка на факс апарати, използващи хартия формат А4, с допълнителни възможности за копиране, сканиране и печат“ОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
02.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за ВФ 54320 -БожурищеОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
05.12.2019 г
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
vf54320@mail.bg

Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за ВФ 54320 -БожурищеОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
05.12.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Митко Димитров
сл.тел:02/ 9228660
моб.тел:0888486875
vf54320@mail.bg
Справка -
лицето за контакт

 
 

26.11.2019
Обявата се отнася за:Вид на ОПСрок за закупуване на документация Срок за подаване на офертиДата на провеждане на търгаПубликуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедурата Лице за контактДокумента-
ция
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 15.30 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Ивайло Горанов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888 448 928
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 52090 - Долна МитрополияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 15.30 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертимайор Ивайло Горанов
сл. тел.: 06552/24-34
моб. тел.: 0888 448 928
е-mail: vvub 2001@abv.bg
Справка – лицето за контакт

 

 

22.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 44510 - СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП- До 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Георги Гьошев
сл.тел:02/9228776,
02/9229760,
02/9229706,
моб.тел:0887602436
Справка -
лицето за контакт

 
 

22.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на компресиран природен газ” във военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 03.12.2019 г.-Не се предвиждаСъбиране на оферти к-н Красимир Лалев 032/905643
лейт. Димитър Гачев - 032/905548
Справка -
лицата за контакт

 
 

21.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16.00 ч. на
28.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Илиян Илиев GSM:0887055034
капитан Димитър Христозов
GSM:0898737727

Справка -
лицата за контакт
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП“ за военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП До 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 26450 - СофияОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
29.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертиБиляна Евтимова сл.тел:02/9228761,
02/9228760,
моб.тел:0885285144,
0886400383
Справка – лицето за контакт
„Доставка на консумативи за печатащи устройства, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 28000 - Граф ИгнатиевоОП по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОПДо 16.00 ч. на
27.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Станислав Атанасов Инджов
сл.тел. 032/905561
0888001671
0898735842
e-mail: s.indzhov@armf.bg
Справка – лицето за контакт

 
 

21.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку
ментация
„Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП” за военно формирование 24900-СофияОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00ч. на 28.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Илиян Илиев
Тел: 0887055034

капитан Димитър Христозов
Тел.: 0898737727
Справка -
лицата за контакт

 
 

19.11.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
"Доставка на резервни части за хардуер, които не са включени в рамкови споразумения на ЦООП" за ВФ
54720-Пловдив (с.Елена,общ.Хасково,обл.Хасково)
Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 на
26.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Велислав Тодоров
032/906650
0895649650
Справка -
лицето за контакт

 
 

 
 

19.11.2019

Обявата се
отнася за:Вид на ОП: Срок за закупуване на документация:Срок за подаване на оферти:
Дата на провеждане на търга:
Публикуване на информация за търга в ежедневник:Състояние на процедурата:Лице за контакт:Доку-
ментация:

Доставка на консумативи за
печатащи
устройства,
които не
са включени
в рамкови споразумения на ЦООП"
за
ВФ 54720-Пловдив (с.Елена,общ.Хасково,обл.Хасково)

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 16:00 ч. на
26.11.2019 г.
Не се предвиждаСъбиране на офертим-р Велислав Тодоров
032/906650
0895649650
Справка -
лицето за контакт

 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил " Мерцедес - АКТРОС" във В.Ф. 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 25.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Недялко Митев
Тел: 032/905543
Справка -
лицето за контакт

 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на диагностична апаратура за ППС във военно формирование 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 21.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиКапитан Петър Петров
Тел: 032/905549
Справка -
лицето за контакт

 
 

12.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Ремонт на помпа за специално оборудване на противопожарен автомобил " Мерцедес - АКТРОС" във В.Ф. 28000Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 25.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Недялко Митев
Тел: 032/905543
Справка -
лицето за контакт

 
 

11.11.2019 г.
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доставка на 17 /седемнадесет/ броя метални филтърни елементи за специално оборудване на МАЗ 5334 във формирование 32040 - Крумово.Обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 12.00 ч. на 14.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертикапитан Тихомир Руменов Николов
Тел: 0878797437

капитан Даниел Тодоров Петрински
Тел: 0898743906
Справка -
лицето за контакт

 
 

11.11.2019
Обявата се отнася заВид на ОПСрок за закупуване на документацияСрок за подаване на оферти
Дата на провеждане на търга
Публикуване на информация за търга в ежедневникСъстояние на процедуратаЛице за контактДоку-
ментация
Доствка на измерителни уреди за военните формирования от състава на Военновъздушните силиОбществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП-До 12.00 ч. на 18.11.2019 г.Не се предвиждаСъбиране на офертиМайор Антон Антонов
Тел: 06552/24-34
моб. тел.: 0887349095
e-mail: vvub2001@abv.bg
Справка -
лицето за контакт