11.09.2015 СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на комисията за отварянето на офертите за обществена поръчка с предмет „Закупуване и изпитване на ЛПС” ще се проведе от 10:30 часа на 15.09.2015 г. в сградата на Командването на Военновъздушните сили на адрес: гр. София, бул. “Генерал Тотлебен” № 34, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.
Отварянето е публично и на него могат да присъстват представители на участниците във възлагането на обществената поръчка, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето на офертите.
Представителите на участниците във възлагането на обществената поръчка, желаещите да присъстват на отварянето на офертите да изпратят по електронна поща на лицето за контакт Стефан Бозов: сл. тел.: 02/92 24 215, моб. тел.: 0889 434 594, e-mail: stefan .bozov@gmail.com, до 12:00 часа на 14.09.2015 г. следната информация:
-трите имена;
-ЕГН;
– длъжност и месторабота.

07.05.2015 СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на комисията за отваряне, разглеждане, оценка, допускане и класирането на получените офертите от участниците във възлагането на обществена поръчка (ОП), с предмет „Доставка на бои, лакове, разредители, лепила и други сходни”, ще се проведе на 14.05.2015 г. от 11:00 часа, в зала 788 в Командването на Военновъздушните сили, гр. София, бул. „Генерал Тотлебен”, № 36, в съответствие с чл.101г, ал.3 от Закона за обществените поръчки и членове 36 и 37 от Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки във Военновъздушните. сили.
Представителите на участниците във възлагането на ОП, желаещи да участват в заседанието на комисията, да изпратят на е-mail: milushev_e@abv.bg, на следната информация, необходима за спазване на установения режим на достъп до сградата на Командването на ВВС:
– име, презиме и фамилия;
– ЕГН;
– длъжност и месторабота.
При необходимост от допълнителна информация и консултации, моля да се обърнете към г-н Емил Милушев, старши експерт в сектор „Договори и обществени поръчки” в Командването на ВВС, сл. тел.: 02/92 24 214, моб.тел. 0887 54 73 27.Уведомяваме всички заинтересовани, че ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет “Сключване на рамкови споразумения за извършване на комунално битови услуги – извозване на смет от военни формирования от състава на Военновъздушните сили” ще бъдат отворени в 14,00 часа на 15.04.2013 г., в сградата на Министерство на отбраната на адрес “гр. София, бул. “Ген. Тотлебен №34”