МИНАЛИ ПРОЦЕДУРИ
21.10.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания”Обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Избор на изпълнителНе се предвиждаГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
Решение за откриване на процедура

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ


СЪОБЩЕНИЕИнформация при производство по обжалване

РЕШЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ


30.08.2019
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на кухненски блок във военно формирование
42130-Боровец “
Обществена поръчка по чл.20, aл.3, т.1 от ЗОП16.30 ч. на
12.09.2019 г.
не се предвиждаСтефан Бозов. Сл.тел. 02/92 24 215
Моб. тел.: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

Писмени разяснения

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

29.08.2019г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на специално работно облекло“обществена поръчка „Публично състезание“ по чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОПДо 16:30 ч. на 24.09.2019 г.Избран изпълнител за ОбП № 1, 2, 3 и 4
Прекратена процедура за обособени позиции № 5 и 6
Галина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
РЕЩЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТИ

Разяснение


ПРОТОКОЛ


Съобщение

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

23.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Доставка на бои, лакове, покрития, лепила и др. сходни “Обществена поръчка по чл.20, aл.3 т.2 от ЗОП16.30 ч. на
05.08.2019 г.
не се предвиждаСтефан Бозов. Сл.тел. 02/92 24 215
Моб. тел.: 0889 434 594
ДОКУМЕНТИ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОГОВОР

12.07.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
Извозване на смет с 15 обособени позицииОбществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 отЗОП Срокът за получаване на оферти за всяка обособена позиция е удължен до 16:30 ч. на 25.07.2019 г.Събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ДОГОВОРИ
ДОГОВОР 28450
ДОГОВОР 22800

12.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на видеоскоп с възможност за стерео измервания”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 02.07.2019 г.събиране на офертиГалина Жекова
сл.тел. 02/ 92 24 212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ


СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ1

ОБЯВЛЕНИЕ

05.06.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛицa за контактДоку-
мента-
ция
Ремонт на покрива на сграда № 152 „Малък хангар еОПАТ” във военно формирование 32040 - КрумовоЧл. 20, ал. 3, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Не се предвиждаНе се предвижда16:00 часа на
21.06.19 г.
Събиране на оферти във в. ф.32040-КрумовоНе се предвиждаСтоян Славов
Сл.тел.:032/906 305
Моб.тел.:
0898 740 950
Милка Костова
Сл.тел.032/906 339,
Моб. тел.:
0894 366 898
ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ 1

ПРОТОКОЛ 2

ДОГОВОР

15.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Сервизно обслужване на автомобилна техника, рамково споразумение”Обществена поръчка по чл. 18, aл. 1, т.2, от ЗОПДо 16:30 часа
на
04.06.2019 г.
Събиране
на оферти
не се предвиждаг-н Стефан Бозов
сл.тел:02/92 24 215
моб.тел:0889434594
ДОКУМЕНТИ
СЪОБЩЕНИЕ
ПРОТОКОЛ 1
ПРОТОКОЛ 2
ПРОТОКОЛ 3
СЪОБЩЕНИЕ 2
Протокол4
ПРОТОКОЛ5

ДОКЛАД

РЕШЕНИЕ

Рамково споразумение 1

ДОГОВОР 1

Рамково споразумение 2

ДОГОВОР 2

Рамково споразумение 3

ДОГОВОР 3

13.05.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявление за деклариране на желание за участиеСрок за продажба
на тръжна
докумен-
тация
Срок за
приемане на офертите
Състояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДоку-
мента-
ция
„Ремонт на сграда -140 ,Ескадрила Оперативна подготовка на авиационна техника” във в.ф. 52090-Д. МитрополияОбществена поръчка по чл.20, aл.3 т. 1 от ЗОПЕмил Милушев
моб.тел:0886099464
Галина Жекова
Тел. 02/9224212

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ №1

ПРОТОКОЛ №2

ДОГОВОР
Допълнително споразумение №1

28.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар ”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.1 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 08.04.2019 г.Отваряне на ценови предложенияГалина Жекова
сл.тел.:02/9224212
e-mail: g.zhekova@armf.bg
ДОКУМЕНТИ

РАЗЯСНЕНИЯ

СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ

Ппотокол 1

ПОКАНА

Съобщение за отваряне на ценови оферти


ДОКЛАД


РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

20.02.2019 г.
Обявата се отнася за:Вид на процедуратаСрок за подаване на заявления за деклариране на желание за участиеСрок за продажба на тръжна документацияСрок за приемане на офертитеСъстояние на процедуратаОбявление в Държавен вестникЛице за контактДокумента-
ция
„Доставка на подвесна система за гасене на пожари от въздуха тип „Bambi Bucket” или еквивалентно/и и захранващ блок тип „Bambi Power Pack” или еквивалентно/и”обществена поръчка
по реда на чл. 20, ал.2 т.2 от ЗОП
Не е приложимоДо 16:30 ч. на 14.03.2019 г.събиране на офертиЕмил Милушев
главен експерт в сектор „ДОП“ в КВВС
сл.тел. 02/ 92 24 214
e-mail: e.milushev@armf.bg

ДОКУМЕНТИ


ПРОТОКОЛ № 2

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №

РЕШЕНИЕ


ДОГОВОР