28 октомври 2014 г.

СПЕЦИАЛИЗАНТИ ОТ ФОРМИРОВАНИЯТА НА ВВС ЗАВЪРШИХА
С ОТЛИЧИЕ ОБУЧЕНИЕТО СИ В „ЦЕНТЪР ЗА ПОДГОТОВКА
И ОБУЧЕНИЕ” НА УЧЕБНА АВИАЦИОННА ГРУПА
„ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”

        На 24.10.2014 год. в Учебна авиационна група “Георги Бенковски” завърши обучението на войници от формированията на ВВС за придобиване на военноотчетна специалност и квалификация „Авиационно–технически специалисти”, специалисти в системата за „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване” и курсове за резервисти за нуждите на ВВС.
        Обучението се извърши в „Център за подготовка и обучение” с началник подполковник Мануш Христов.
        Съдържанието на учебната програма на курс „Авиационно–технически специалисти” има за цел запознаване на специализантите с общите теоретични положения по устройството и принципите на действие на системите за управление на летателните апарати, оборудването и въоръжението. В рамките на 7 учебни седмици обучаемите усвояваха знания по следните направления: експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели; радиоелектронно оборудване на летателните апарати; авиационно въоръжение. В теоретичните занятия бяха разгледани основните дейности, свързани с изпълнението на задачите от авиационно-техническите подразделения, функционалните задължения на длъжността, технологията на авиационните материали, конструкцията и аеродинамиката на ЛА, оборудването и въоръжението.

курс по специалността „Експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели”;

курс по специалността „Авиационно въоръжение”;

курс по специалността „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат”;

        Практическите занятия допринесоха за придобиване на умения за работа в екип, за експлоатацията и ремонта на АТ.

след практическия изпит на специализантите от „Експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели” в ЕПОВР;

обучение на резервисти технически специалисти оператори на радиолокационни системи;

        Специализантите от курса за специалисти в системата на „Комуникационно, информационно и навигационно осигуряване” усвоиха знания и умения за експлоатация на изучаваната базова комуникационна и навигационна техника, правилата за използване на контролно – измервателната апаратура, правилата и мерките за безопасност при работа с основните средства, особеностите, свързани с режимите на работа на средствата.
        В края на обучението бяха проведените теоретични и практични изпити, на които специализантите постигнаха много добри и отлични резултати. За курса по специалността „Експлоатация и ремонт на летателните апарати и авиационни двигатели” той е Отличен 5,54, по специалността „Радиоелектронно оборудване на летателния апарат” – Мн. добър 4,69, по специалността „Авиационно въоръжение” – Мн. добър 4,80, резервисти – Мн. добър 5,50 и специалисти в системата на КИНО – Отличен 5,50.

        Заместник-командирът – подполковник Юлиян Радойски връчи удостоверенията на специализантите. В обръщението си към тях, той изтъкна важността на обучението като съществен етап от професионалното им развитие. Поздрави ги за проявените старания и отговорност и им пожела успешно прилагане на придобитите знания в предстоящата им дейност.

връчване на удостоверенията от подп. Юлиян Радойски