10 април 2012 г.

П Р О Г Р А М А

за провеждане на Международна научна конференция (ISC) 2012
под патронажа на Президента и Върховен главнокомандващ
въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев
на тема „Авиацията в съвременната геополитика и стратегия на ЕС, НАТО, коалициите и държавите“,
посветена на 100-годишнината на българската авиация
11-12.04.2012 г.
Централен военен клуб

София
Първи ден, 11.04.2012 г.

====================================================
I. 08:30-09:00 Регистрация на участниците в конференцията.
====================================================

II. 09:00-09:25 Официално откриване на международната научна конференция, представяне на официалните лица и приветствия.
– Откриване на конференцията от Почетния председател на УС на Фондация „Български ВВС“ о.р. ген. Михо Михов;
– Приветствие от Президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили на Република България Росен Плевнелиев;
– Приветствие от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски;
– Приветствия от български институции, ГЕНЕРАЛНИ ПАРТНЬОРИ и чуждестранни гости.

=================================================
III. 09:25-13:00 Пленарна сесия – зала „Концертна“. (доклади и презентации на фирми и организации)
=================================================

        1. Встъпителен доклад на министърa на отбраната на Република България Аню Ангелов. (до 20 минути)
        2. Глобални геополитически и икономически рискове (2012-2020 г.) в контекста на стратегическата отбрана, националната ни сигурност и икономиката на въздушното пространство. (Проф. д-р на икон. науки Димитър Иванов, Управляващ Международен Директор и Старши Съветник на Борда на Директорите на Гъркин Кепитъл (Международен Инвестиционен Фонд), САЩ, експозе до 15 минути)
        3. Икономическият фактор и българската авиация. (проф. д-р Тилчо Иванов, УНСС, ескпозе до 15 минути)
        4. Авиацията в геополитическата и стратегическата среда за сигурност. (о.р. ген.-майор доц. Евгени Манев, председател на УС на Фондация „Български ВВС“, експозе до 15 минути)
        5. Военновъздушните сили в геополитическата и стратегическата среда за сигурност. (ген.-майор д-р Константин Попов, командир на ВВС, експозе до 15 минути)
        6. Разработване на нови регламентиращи документи – залог за модерни и боеспособни Военновъздушни сили. (бриг. ген. д-р Румен Радев, заместник командир на ВВС, експозе до 15 минути)

==================================================
11:10-11:25 Кафе-пауза.
==================================================

        7. Роля, място и значение на авиационния компонент в политиката за сигурност и отбрана на ЕС. (o.р. ген.-майор Съби Събев, експозе до 15 минути)
        8. Евроконтрол – от управление на промяната към управление на Европейската мрежа за контрол на въздушното движение. (г-жа Стефания Николова-Цанкова, старши експерт в Директорат „Единно европейско небе“, Евроконтрол, експозе до 15 минути)
        9. Инициативата „Единно европейско небе“ – втори законодателен пакет – Схема за управление на ефективността. (г-н Драган Драганов, експерт в дирекция „УВД“, Централно Управление на ДП „РВД“, доклад на ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР, до 20 минути)
        10. Концепция за гъвкаво използване на въздушното пространство и нейните нови предизвикателства пред военно-гражданската координация по управление на въздушното движение (УВД). (г-н Михаел Щайнфурт, началник на отдел гражданско-военна координация за УВД, Евроконтрол, експозе до 15 минути)
        11. Проектът DANUBE FAB – ролята на България в инициативата на ЕС „Единно европейско небе“. (г-н Веселин Стоянов, експерт в дирекция „УВД“, Централно Управление на ДП „РВД“ и ръководител на проекта DANUBE FAB от българска страна, доклад на ГЕНЕРАЛЕН ПАРТНЬОР, до 20 минути)

=================================================
13:00-14:00 Oбяд. (в ЦВК)
==================================================

IV. 14:00-16:30 Пленарна сесия – зала „Концертна“. (доклади и презентации на фирми и организации)
        12. Съвременната българска военна авиация и нейните съюзни ангажименти по изпълнение на задачата „Air Policing“. (бриг. ген. Цанко Стойков, командир на военно формирование 28000 – Граф Игнатиево, експозе до 15 минути)
        13. Нов модел боен самолет за българските ВВС или модернизация – възможният избор. (доц. д-р Светлозар Асенов, ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)
        14. Изследвания, разработки и тенденции за развитие на военната авиация в света. (инж. Николай Загорски, ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)
        15. Миниатюрните безпилотни летателни апарати и сигурността на обществото. (г-н Ангел Ангелов, студент в ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)
        16. Нормативна база за проектиране на граждански безпилотни летателни апарати. (г-ца Йоана Раева, студентка в ТУ-София, филиал Пловдив, експозе до 15 минути)

=================================================
        15:30-15:45 Кафе-пауза.
=================================================

        17. Българската школа в подготовката на летателни и инженeрни кадри за авиацията – състояние, проблеми и перспективи. (полк. доц. д-р Даньо Лалов, НВУ „В. Левски“ – Факултет „Авиационен“, експозе до 15 минути)
        18. Актуално състояние на техническото обслужване и ремонт на авиационна техника в България и тенденции в развитието на ТЕРЕМ „Г. Бенковски” ООД – Пловдив. (инж. Кирил Чайлев, ТЕРЕМ „Г. Бенковски” ООД – Пловдив, експозе до 15 минути)
        19. Значения на поуките от 100-годишната авиационна практика за определяне приоритетите в перспективната система на българската военна авиация. (полк. проф. Димитър Недялков, ВА „Г. С. Раковски“, експозе до 15 минути)
        20. Развръщане на летищната мрежа и изграждане на летищната инфраструктура на българските въздушни войски в периода 1937-1942 г. (подп. д-р Мануш Христов, ВВУБ „Г. Бенковски“, експозе до 15 минути)

==================================================
V. 16:30-17:30 Дискусионна сесия – зала „Концертна
==================================================

18:00-19:00 Представяне на труда на полк. Проф. Димитър Недялков „История на българската военна авиация“ – зала „Концертна“.

=================================================
19:00-20:30 Коктейл за участниците. (в залите на ЦВК)
=================================================


Втори ден, 12.04.2012 г.
Международен ден на авиацията и космонавтиката


=================================================
09:00-09:15 Валидиране на пощенска марка по случай 100-годишнината на българската авиация – зала „Концертна“. (командване на ВВС)
=================================================

        VI. 09:15-12:45 Пленарна сесия – зала „Концертна“.
        21. Научни възгледи и реални възможности на космическите държави за глобално използване на въздушно-космическото пространство за мирни и военни цели. (проф. д-р Петър Гецов, Директор на ИКТИ – БАН, експозе до 15 минути)
        22. Политика на ЕС – програма GMES за повишаване на сигурността чрез мониторинг на околната среда и участието на България. (инж. Радко Радков, Български информационен офис по Земни наблюдения и Глобален мониторинг на околната среда и сигурността (GMES) на Европейската комисия и Европейската космическа агенция, експозе до 15 минути)
        23. EGNOS – спътникова система за Европейското въздушно пространство. (доц. д-р Борис Василев, ТУ-София, експозе до 15 минути)
        24. Приносът на Института по отбрана за българските ВВС. (полк. доц. д-р Стоян Балабанов, Институт по отбрана, експозе до 15 минути)
        25. Анализ на авиационния пазар в България 2004-2011 г. и прогноза за развитие до 2014 г. (колектив от: г-н Светослав Станулов, г-жа Валентина Лулева и г-н Йовко Йоцев, Асоциация на българските авиокомпании, експозе до 15 минути)
        26. Конверсия на военните летища в България в граждански – от илюзия към реалност. (г-н Йордан Карамалаков, IATA-България, експозе до 15 минути)

=================================================
10:30-10:45 Кафе-пауза.
=================================================

        27. Единната авиационна спасителна система на България – проблеми и задачи. (о.р. полк. проф. Павел Пенев, Фондация „Български ВВС“, експозе до 15 минути)
        28. Съвременни тенденции в развитието на авиационното образование и обучение на кадри за гражданската авиация. (доц. д-р Диан Гешев, ТУ-София, експозе до 15 минути)
        29. Съвременни тенденции в развитието на авиационното образование и обучение на ръководни кадри за авиацията и ВВС. (полк. доц. Румен Ячев, ВА „Г. С. Раковски“, експозе до 15 минути)
        30. Авиационен медицински транспорт в аспекта на националната сигурност. (полк. доц. Любомир Алексиев, ВМА, експозе до 15 минути)
        31. България и безпилотната авиация – настояще и възможности за развитие. (полк. доц. д-р Атанас Начев, Институт по отбрана, експозе до 15 минути)
        32. Стратегически разузнавателен анализ и обработка на информацията от въздушното разузнаване и други източници. (доц. д-р Добрин Анастасов, Министерство на отбраната, експозе до 15 минути)
        33. Безпилотни летателни апарати в подкрепа на HUMINT операции. (подп. инж. Мариян Нинов, Министерство на отбраната, експозе до 15 минути)

==================================================
VII. 12:45-13:30 Обща дискусия – зала „Концертна“.
==================================================

==================================================
VIII. 13:30-13:40 Заключително слово и закриване на международната научна конференция
==================================================

        – от Почетния председател на УС на Фондация „Български ВВС“ о.р. ген. Михо Михов.

Забележки:
        1. Докладчиците и авторите на презентации по време на регистрацията предоставят материалите си на организационния секретар на конференцията на електронен и хартиен носител за последващо отпечатване в Сборник на международната научна конференция. Докладите да са в обем до 15 стандартни страници.
        2. Заявки за участие с доклади и презентации, както и анотациите по тях да се изпращат на: о.р. подп. Радостин Димитров, организационен секретар на конференцията; e-mail адрес: iscbaff@gmail.com
        3. Организаторите си запазват правото на промени в програмата на конференцията.
        4. За повече информация посетете интернет адрес: www.100.airshow-bg.com